Vlastne dnes akoby to odmrazenie prestalo platiť a to znamená, že poslancovi sa vypočíta výplata tak, ako sa mu vypočítavala v roku 2008 napríklad.

V decembri 2018 Národná rada SR nerokovala o novele
zákona o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov. Táto novela
každorocne zmrazovala platy poslancov, ministrov ci prezidenta na úrovni roka
2011. V dôsledku toho sa platy ústavných cinitelov v roku 2019
rozmrazia a budú sa vypocítavat tak, ako to bolo pred rokom 2011. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Zdroj: Pravda.sk 

Platové pomery poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky sú uvedené v §
2
 zákona c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nasledovne:

(1)    Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky
(dalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej
mesacnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok znížený podla odseku 2, zaokrúhlený nahor na celé euro (dalej
len „plat poslanca“), zacínajúc dnom, zvolenia za poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky. V závislosti od casu výkonu poslaneckému mandátu patrí po
zániku poslaneckého mandátu poslancovi ešte plat pocas dvoch mesiacov, ak
vykonával mandát poslanca najmenej pät mesiacov a menej ako pät rokov, alebo
troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspon pät rokov; toto ustanovenie
sa nevztahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom
volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu zacal
vykonávat inú funkciu ústavného cinitela Slovenskej republiky podla §
1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu, alebo zacal vykonávat
funkciu podla osobitného predpisu. Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník,
patrí mu nárok podla druhej vety len raz pocas toho istého volebného obdobia.

Zákonom c. 500/2010
Z. z.
 úcinným od 1. januára 2011 sa novelizoval zákon o platových
pomeroch niektorých ústavných cinitelov. K § 2 sa vložil ods. 2:

(2) Zníženie podla odseku 1 sa rovná

a)        
0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesacnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypocítava, ak podiel schodku
rozpoctu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa plat poslanca vypocítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom)
v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypocítava,1a) je rovný
alebo vyšší ako 0,07,

b)        
0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesacnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypocítava, ak podiel schodku
rozpoctu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa plat poslanca vypocítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom)
v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypocítava, je rovný alebo
vyšší ako 0,05 a nižší ako 0,07,

c)        
0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesacnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypocítava, ak podiel schodku
rozpoctu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa plat poslanca vypocítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom)
v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypocítava, je rovný
alebo vyšší ako 0,03 a nižší ako 0,05.

V roku 2018 na októbrovej schôdzi navrhlo
zmrazenie platov opozicné hnutie OLaNO. Poslanci uviedli, že hlavným
úcelom návrhu zákona je snaha predíst výraznému zvýšeniu platov niektorých
ústavných a iných verejných cinitelov, predovšetkým politikov,
v celkovej výške približne tri milióny eur, formou ich 'zmrazenia'."
Žiadna z vládnych strán však návrh nepodporila
a proti hlasovala aj opozicná SaS. 

Novelu zákona pre rok 2017 napadol generálny
prokurátor Jaromír Cižnár s tým, že dané úsporné opatrenia sa prijímajú
v case ekonomickej krízy a podobná právna úprava je zásahom do
ústavne garantovaného princípu právneho štátu. Ústavný súd Slovenskej republiky
mu dal za pravdu a zmrazenie platov oznacil za neústavné. 

Výrok bol spomenutý v

Sobotné dialógy, Marta Jančkárová

Premiér Pellegrini v SRO

Premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) bol 15. decembra hosťom relácie Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase, kde hovoril okrem iného o pozícii Slovenska vo vzťahu k hlavným témam európskeho summitu, zotrvaní Miroslava Lajčáka na poste ministra zahraničných vecí SR ale aj o aktuálnych vnútropolitických témach (platy ústavných činiteľov, nominácie do NBS alebo volebný rok 2019). Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.