Žilina má vyriešený zber biologického odpadu z okrajových častí – z rodinných domov, ale zber biologického odpadu z bytových domov momentálne nemá vyriešený

Podľa informácií dostupných na oficiálnej stránke mesta Žilina je pre fyzické osoby, s trvalým pobytom na území mesta Žilina možné bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci“. Mesto Žilina neposkytuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre obyvateľov na svojom území, ale uvádza že zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1“, čo predstavuje využitie odpadov najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, 

Mesto Žilina tiež poskytuje kompostéry určené pre:
"1. všetkých obyvateľov mesta, ktorí bývajú v rodinnom dome a majú tam trvalý pobyt,
2. všetkých, ktorí vlastnia nehnuteľnosť - rodinný dom - na území mesta, nemajú tam trvalý pobyt, ale sú poplatníkmi za komunálny odpad v meste Žilina,
3. bytové domy, ktoré majú vlastné pozemky, o ktoré sa starajú a ich obyvatelia sú poplatníkmi za komunálny odpad v meste Žilina.
"
Webstránka mesta ďalej informuje: 
Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych osád sú povinní kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti

Výrok bol spomenutý v