Tomáš Malatinský správne uvádza dĺžku, po ktorú musia zamestnávatelia udržať pracovné miesta. Podľa informácií od Slovenskej Informačnej a Energetickej agentúry to musí byť aspoň 5 rokov od ukončenia projektu, pričom projekt samotný môže trvať maximálne 24 mesiacov. Na základe toho uznávame údaj 6 rokov, ktorý spomína minister Malatinský.
Hovorí o výzve ministerstva hospodárstva SR, ktorú vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2013:
Výzva KaHR-111SP-1201 - Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách, ktorej súčasťou je podmienka:
"Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Žiadateľ na seba preberá záväzok vytvoriť počas doby fyzickej realizácie projektu minimálne jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka od 15 do 29 rokov, ktorý bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 6 mesiacov. Novovytvorené miesto musí udržať minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu."

Výzva na predkladanie žiadostí (.pdf) určuje maximálnu dĺžku projektu na 24 mesiacov, je teda možné, aby projekt vytvoril pracovné miesto až na 7 rokov.

Na podporu menších projektov príspevkom maximálne 200 000 eur je vyhlásená výzva KaHR-111DM-1301, ktorá obsahuje podmienku na udržanie pracovného miesta najmenej 3 roky po skončení projektu.
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje "vo forme refundácie, teda až po kontrole dokumentácie k verejnému obstarávaniu, finančnej kontrole a kontrole inštalovaných prístrojov a zariadení na mieste." Počas nasledujúcich 3-5 rokov sa bude uskutočňovať kontrola, či je pracovné miesto stále udržiavané.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti

Do verejnoprávnej televízie prišli diskutovat hned štyria politici. Prvá cast relácie ponúkla súboj súcasného a bývalého ministra hospodárstva SR - Tomáša Malatinského a Juraja Miškova. Miškov nekorektne hovoril o vývoji výdavkov verejnej správy. V absolútnych císlach síce výdavky verejnej správy rastú (avšak okrem r. 2011), no v relatívnom porovnaní týchto výdavkov s HDP je zrejmé, že výdavky každorocne nerastú. V druhej casti relácie prišli diskutovat minister vnútra Robert Kalinák a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitnanská. Ústrednou témou bola novela zákona o hlásení pobytu obcana. Lucia Žitnanská nekorektne uvádzala, že "omylom" schválený pozmenovací návrh Osuského, mal riešit vypustenie povinnosti nahlásit pobyt po 90 dnoch. V skutocnosti poslanci SMER-SD omylom schválili Osuského pozmenovací návrh zákona, ktorý mal zabezpecit, aby si ludia nadalej mohli zapísat ako trvalé bydlisko aj byt, ktorý majú prenajatý na dobu neurcitú a nemajú súhlas vlastníka bytu. Kalinák nesprávne uvádzal, že pravidlá, ktoré platia už dnes, budú platit aj po novele. To však nie je pravda, pretože novela zákona zavádza povinnost nahlásit pobyt po 90 dnoch, pricom nesplnenie povinnosti sa bude považovat za priestupok. Posledné minúty relácie boli venované nekonecnej volbe šéfa NKÚ. Hoci sa táto téma objavuje v diskusných reláciách už niekolko mesiacov, to nebráni ministrovi vnútra opakovane uvádzat nesprávny pocet hlasov, ktoré získal kandidát Klimeš v poslednej volbe.