Vy ste rozbehli projekt Filiálka a zabudol na to, že nikdy tento projekt EÚ neschválila ako taký, čiže nebolo jasné, že ho vôbec bude schopná preplatiť a štúdia uskutočniteľnosti, ktorá sa nakoniec vyhodnotila za vás ukázala, že neufinancovateľný a že to Únia nikdy nepreplatí.

Je pravdou, že boli identifikované viaceré riziká, ktoré ohrozovali schválenie projektu zo strany EK. Išlo predovšetkým o otáznu vhodnosť, účelnosť a udržateľnosť projektu, predlžovanie procesu, ako aj chýbajúce stavebné povolenia. Železnice SR vyhlásili tender na ministrovania J. Figeľa, ešte pred výsledkom štúdie o uskutočniteľnosti.
SITA, 20. novembra 2012:
"Železnice vyhlásili verejnú súťaž na prvú časť projektu Filiálka vo februári tohto roka (roka 2012, pozn.). Ministrom dopravy bol vtedy ešte Ján Figeľ (KDH). Ponuky siedmich uchádzačov sa otvárali 23. júla, pričom predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky bola 424 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty." 

Ján Figeľ, ešte ako minister dopravy vyhlásil tender na prvú časť projektu Filiálka vo februári 2012. V auguste 2012 hovorca Ministerstva dopravy vyhlásil, že štúdia o uskutočniteľnosti je stále v procese spracovávania. Inými slovami, ŽSR vyhlásili tender skôr ako bol známy výsledok štúdie o uskutočniteľnosti, o ktorej Ján Počiatek informoval v októbri 2012.
Aktualizácia z 31. decembra 2012 projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave hovorí o zastavení časti A - Bratislava predmestie-Bratislava filiálka-Bratislava Petržalka.

"Na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti IDS Bratislava, ktorá bola vypracovaná v zmysle požiadaviek Európskej komisie a technických expertov EÚ (JASPERS) bol projekt vyradený z OPD na roky 2007-2013. Všetky práce sú zastavené."
Návrh revízie Operačného programu Doprava 2007 - 2013:
"Úspešná implementácia projektu Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka bola vzhľadom
na predpokladaný objem finančných prostriedkov potrebných na jeho realizáciu (424 mil.
Eur, 76 % alokácie PO 4) rozhodujúca pre vyčerpanie prostriedkov alokovaných v prioritnej
osi.2. V súvislosti s prípravou implementácie tohto projektu boli identifikované viaceré riziká, ktoré ohrozovali schválenie projektu zo strany Európskej komisie (EK) a ukončenie realizácie stavebných prác do konca programového obdobia
 
- Vzhľadom k neexistencii aktualizácie štúdie realizovateľnosti, ktorá by potvrdzovala vhodnosť, účelnosť a udržateľnosť zvoleného variantu projektu...
 - Možné predlžovanie procesu verejného obstarávania uplatňovaním námietok zo strany jednotlivých uchádzačov/záujemcov zapojených do verejnej súťaže a tým ohrozenie ukončenia výstavby projektu do konca obdobia oprávnenosti výdavkov...
 - Absencia stavebných povolení potrebných na začatie výstavby."

Ministerstvo dopravy v októbri 2012 informovalo o negatívnych záveroch štúdie Filiálka s novou železničnou stanicou, na základe ktorých sa Filiálka sa v aktuálnom programovom období nezrealizuje.
SITA, 20. novembra 2012:
"Projekt Filiálka má podľa štúdie síce určitú perspektívu, ale nie s takými technickými parametrami, s akými bol navrhnutý."

Výrok bol spomenutý v

V politike

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice

Po posledných tlacových spravách Ministerstva dopravy, a taktiež vyhlásení samotného ministra dopravy Jána Pociatka o plánovanej výstavbe 310 kilometrov dialnic do roku 2016, bola konfrotácia súcasného a bývalého ministra Jána Figela len otázkou casu. V politike boli témou deravé cesty 1. triedy a projekty na ich obnovu. V druhej casti sa politici venovali spomalenej výstavbe dialnic. Argumenty bývalého ministra boli casto rovnako deravé ako slovenské cesty po krutej zime. Bývalý minister si nesprávne pamätá priebeh tendra na ružomberský úsek dialnice D1 a dokonca aj na pocet mostov, ktoré plánovali za jeho pôsobenia opravit. Predseda KDH si taktiež pomýlil rok, kedy sa modernizovalo vyše sto kilometrov dialnic. Aby toho nebolo málo, Ján Figel poplietol aj císla kontrahovania a ceprania Operacného programu doprava. Otázne je preto, ci išlo o krátkodobý výpadok pamäte, alebo v prípade bývalého ministra dopravy Jána Figela ide o neznalost základných faktov. Jeho náprotivok Ján Pociatek si viedol lepšie. Avšak jedným dychom je potrebné dodat, že minister dopravy, hoci nehovoril nemej, vyriekol pocas diskusnej relácie len zopár faktických výrokov, ktoré sa niekolkokrát opakovali.