Na internetovej stránke eurofondov sa ohľadne čerpania 22. januára 2012 uviedlo: "Slovensko vyčerpalo eurofondy, ku koncu decembra 2011, vo výške 25,02 %. Medzimesačne sa čerpanie mierne zvýšilo (približne o 1,6 %). Čerpanie vo všetkých operačných programoch zaznamenalo mierny nárast.

Najväčší podiel čerpania vykazoval ku koncu novembra 2011 OP Zdravotníctvo. K ďalším operačným programom s najvyšším podielom čerpania patria OP Technická pomoc, Regionálny operačný program a OP Konkurencieschopnosť. Uvedené OP dosahujú viac ako 37 % čerpanie eurofondov.


Naopak najnižší podiel čerpania vykazovali už tradične: OP Informatizácia spoločnosti, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie."

Tento údaj potvrdzuje aj tlačová správa Ministerstva financií ohľadne čerpania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. decembru 2011, kde sa o rovnakej veci píše takto: "K 31.12.2011 SR vyčerpala z celkového záväzku 2007 - 2013 vo výške 11 498,33 mil. EUR prostriedky v sume 2 877,00 mil. EUR. Táto suma predstavuje čerpanie na úrovni 25,02 %. Oproti mesiacu november sa čerpanie  zvýšilo o 1,58 p.b."
 
Po prezretí tabuľky jasne vyplýva, že podiel medzi reálnym čerpaním eurofondov (schváleným SŽP zníženým o nezrovnalosti) od Záväzku 2007-2013 je 8 621 333 899, a teda 8 a pol miliárd eur. Aj napriek nemalej odchýlke môžme považovať tento výrok za pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Alžbeta Vlková

Robert Fico vs. Ján Figel

Železnicné spolocnosti na Slovensku sú v procese reštrukturalizácie a dochádza ku prepúštaniu pracovníkov. V politike sa viedol spor o tom, kolko z týchto ludí koncí na Úrade práce a kolko je rekvalifikovaných. Robert Fico mal pravdu v tom, že napriek príslubom vlády nedochádza kvôli zbabranému tendru k rekvalifikácii pracovníkov. Nehovorí však pravdu ked tvrdí, že všetci prepustení koncia na Úrade práce. Ako správne argumentoval Ján Figel je to "len" 10% prepustených. 

Zároven dalšou z vecí, na ktorú sme si posvietili je množstvo výjazdných rokovaní minulej vlády. Robert Fico opakovane uvádza 19. Nie je to tak, avšak realita nie je vzdialená. V skutocnosti to bolo 18 výjazdných rokovaní z celkových 215. Ani nie 1%, ale ako volebný slogan to pôsobí velmi dobre.