My ako hokejový zväz, už som to povedal, dávame na začiatku sezóny licencie hokejovým klubom extraligy s tým, že každý konateľ, každý štatutárny orgán, musí dať potvrdenie najprv Pro-Hokeju a potom zväzu, že má vyplatené všetky pohľadávky v rámci klubu. Na základe toho dostane ten klub licenciu.

Igor Nemeček referuje k postupu udeľovania licencií pre extraligové tímy. Konateľ alebo štatutárny orgán musí predložiť dokumenty o tom, že má splnené všetky záväzky v rámci klubu Pro-Hokeju a následne jeho žiadosť odobruje hokejový zväz. Podľa dostupných údajov nevysporiadanie finančných záväzkov v rámci klubu môže viesť k neudeleniu licencie, ale v prípade stanovenia splátkového kalendára alebo prebiehajúceho súdneho sporu licencia byť udelená môže. Nakoľko Nemeček referuje k vyplateniu a nie vysporiadaniu záväzkov, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Licencia sa udeľuje na jednu, nasledujúcu sezónu. Postup a pravidlá udeľovania licencie sú uvedené v smernici (.pdf) dostupnej na stránke hokejového zväzu. Medzi podmienkami pre udelenie licencie je uvedené aj to, že klub nemôže byť v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii, nie je tu však nič o tom, že nemôžu existovať nevyplatené pohľadávky v rámci klubu. Podobná špecifikácia sa nenachádza ani vo výklade priloženom k smernici. Podľa smernice:
"1. nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani mu nebola
povolená reštrukturalizácia
"
Pro-Hokej patrí medzi riadiace orgány Slovenského zväzu ľadového hokeja, a vyjadruje sa k udeleniu licencie pre SZĽH. Licencia podľa dostupných informácií udeľovaná na základe interných stanov, ktoré nie sú voľne dostupné. podľa mediálnych informácií však licencia v minulosti nebola udelená práve z dôvodu nevyrovnaných záväzkov v rámci klubu, možno tak predpokladať, že sa skutočne jedná o jednu z podmienok. Pred piatimi rokmi mal problémy s udelením licencie HK Poprad. Dôvodom komplikácií boli práve nevyrovnané záväzky voči hráčom a trénerom, ktoré museli byť uhradené, než bola licencia klubu priznaná.
Podľa Súťažného poriadku SZĽH (.pdf) existuje podmienka pre nutnosť vysporiadania záväzkov v rámci klubu, ale je uvedená len ako podmienka pre účasť na zahraničnej majstrovskej súťaži. Vtedy musí klub predložiť:
"- písomné prehlásenie, že má na území SR vysporiadané všetky finančné záväzky voči hráčom, trénerom, právnickým osobám, orgánom štátnej a verejnej správy,

- písomné garancie o vysporiadaní prípadných finančných záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži,"

Podľa vyjadrenia Vladimíra Paštinského, predsedu spoločnosti Pro-Hokej:
"Predpisy SZĽH, ktoré hovoria o udelení licencií jasne hovoria, za akých podmienok je extraligovému klubu udelená licencia. Tá hovorí jasne. Tento klub musí mať vysporiadané (...) záväzky. To znamená, že sú buď vyplatené, alebo sú dohodnuté splátkové kalendáre, alebo sú situácie, keď hráč so svojím agentom jednoducho zažaluje klub. A tento tretí bod sa berie ako prezumpcia neviny, kde musí rozhodnúť súd. Pokiaľ prezumpcia platí, a súd nerozhodol, činnosť klubu nezastavujeme."

Výrok bol spomenutý v

Iné

Volba prezidenta SZLH

Súcasný prezident Slovenského zväzu ladového hokeja Igor Nemecek sa v debate RTVS stretol s bývalým hokejistom slovenskej reprezentácie Richardom Lintnerom, ktorý bude jeho protikandidátom vo volbách o post prezidenta SZLH vo štvrtok 25.júna. V pocte faktických výrokov jasne viedol súcasný prezident. Nemecek sa v debate odvolával najmä na výsledky, ktoré SZLH a celkovo slovenský hokej dosiahol pocas jeho pôsobenia vo funkcii. Pri overovaní jeho výrokov sa najväcšou prekážkou ukázala byt nedostupnost interných smerníc a najmä rozpoctu SZLH pre verejnost.