Na tomto pozemku (“Lúky”, pozn.) sa byty stavať nemôžu.

Podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie na Mestskom úrade v Žiline je pravdou, že na daných pozemkoch, ktoré mesto Žilina kúpilo za približne 2,5 mil. eur je výstavba bytových domov nemožná podľa súčasného územného plánu (aj rodinných domov). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dňa 4. septembra 2014 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Žiline zasadnutie finančnej komisie. Súčasťou programu bolo Uznesenie č. 35 s názvom Materiál - odpredaj, kúpa, prenájom, zriadenie vecného bremena, zámena, ktoré sa konkrétne v bode č. 11 zaoberalo kúpou pozemkov a to parc.č.KN-C 4940/5, t.tr.p. o výmere 17 799 m2 a parc.č.KN-C 4940/10, t.tr.p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2100 pre DUXX Group, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 10 Žilina. Jedná sa o pozemky s rozlohou približne 45 000 metrov štvorcových, za ktoré mesto Žilina zaplatí viac ako 2,5 mil. eur.

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení, sú pozemky súčasťou navrhovaných rekreačných a športových plôch a vzťahujú sa naň záväzné regulatívy:
 
  • základná funkcia: zmiešaná, šport, rekreácia, s vysokým podielom zelene
  • doplnková funkcia: možnosť zástavby objektmi súvisiacimi so športovo - rekreačnou funkciou
  • prípustné funkcie: športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská
  • neprípustné funkcie: rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne stojace individuálne garáže, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Žilina – komunálne volby 2014

Debata kandidátov na primátora mesta Žilina bola v poradí druhou velkou predvolebnou debatou na RTVS. Spolu debatovalo až 10 kandidátov na primátora predovšetkým o športe, školstve a mestských bytoch.  Vzhladom na obmedzený cas a ludské zdroje sme overili pät kandidátov. Kandidáti mali na reakcie a vyjadrenia len 30 sekundový limit. Mnoho kandidátov s týmto obmedzením bojovalo. Prekvapením bolo, že kandidát KDH Belinský za celý cas povedal len jeden výroky, ktorý naplnal znaky faktickosti a overovatelnosti. Zvyšní štyria overovaní kandidáti už povedali podstatne viac výrokov. Až po tri faktické chyby povedali úradujúci primátor Choma a kandidát Ondák. Slota povedal najviac neoveritelných výrokov a aj jednu nepravdu. A kandidát širokej koalície Barcík nekorektne hovoril o vývoji dlhu v meste za primátorovania Chomu.