Keď sa pozrieme na spotrebu mesta ako vlastnej organizácie, tak z roka na rok narastá. Mzdový fond sa zvyšuje a výkonnosť tohto aparátu profesionálne zaostáva.

Je pravda, že v posledných rokoch rástli v Trenčíne výdavky na mzdy zamestnancov a taktiež režijné náklady. Výrok hodnotíme ako pravdivý napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadne informácie ohľadom výkonnosti personálneho aparátu, a teda nedokážeme posúdiť, či tento "profesionálne zaostáva".
Podľa záverečných účtov, boli výdavky mesta Trenčín na "Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania" nasledovné:
Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € Plnenie v €
2010 (.pdf) 9 121 028 9 073 258 8 603 309
2011 (.pdf) 8 607 383 8 489 743 8 451 958
2012 (pdf.) 8 972 844 9 050 107 9 075 183
2013 (.pdf) 9 024 544 9 543 548 9 457 617
2014 (.pdf) 9 484 272 (spočítané podľa tabuľky) údaje nie sú k dispozícii údaje nie sú k dispozícii

Podľa rozpočtu (.pdf, str. 12) mesta Trenčín, predstavujú režijné náklady: "mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby". Inými slovami možno povedať, že sú to bežné výdavky očistené od bežných transferov a splácania úrokov. Režijné náklady mesta Trenčín boli nasledovné (údaje sú spočítané na základe tabuľky):

Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € Plnenie v €
2010 (.pdf) 23 139 535 24 166 806 22 427 306
2011 (.pdf) 22 787 215 24 492 434 23 979964
2012 (.pdf) 26 627 935 27 404 398 26 659 312
2013 (.pdf) 26 778 284 27 931 247 27 038 929
2014 nie sú k dispozícii súhrnné dáta nie sú k dispozícii súhrnné dáta nie sú k dispozícii súhrnné dáta

Výrok bol spomenutý v

Iné, Martin Strižinec

Trencín – komunálne volby 2014

Relácia Správy a komentáre na RTVS sa pred komunálnymi volbami zmenila na arénu kandidátov na primátorov krajských miest. V štúdiu sa ako prví stretli štyria kandidáti a jedna kandidátka na post primátora mesta Trencín, kde mali šancu oslovit svojich volicov, ale aj konfrontovat súperov pocas rovnako pridelených desiatich minút. Najviac faktických výrokov sme zaznamenali u súcasného primátora, Richarda Rybnícka, ale pomerne casto používali fakty aj Jozef Žiška, Tomáš Vano a Danica Bírošová. V prípade Martina Žácika, jediného kandidáta, ktorý kandiduje priamo za politickú stranu (LSNS), sme zaznamenali len jeden faktický výrok a zároven sme ho oznacili ako zavádzajúci.

Z pohladu faktov si v diskusií najlepšie pocínal Rybnícek, ktorý dokázal reagovat aj na argumenty súperov bez faktického prešlapu. Tri z jeho výrokov sme oznacili ako neoveritelné, kedže sa nám nepodarilo overit tieto informácie z verejne dostupných zdrojov.

Nepravdivé tvrdenie sme nenašli ani v prípade Vana. Menším zaváhaním bolo jeho citovanie kapitálových príjmov mesta za rok 2013 zo schváleného rozpoctu a nie zo záverecného úctu mesta. Vzhladom na celkový kontext tvrdenia sme však jeho výrok oznacili ako pravdivý.

Najdlhšie pôsobiaci primátor Trencina Žiška (1994-2002) uviedol viacero nepresných informácií. Tvrdil napríklad, že uplatnenie študentov z trencianskych vysokých škôl je „prakticky nulové“, avšak tieto školy sa nenachádzajú na posledných prieckach vysokých škôl s najvyššou mierou nezamestnanosti absolventov. Vysoká škola manažmentu bola dokonca v roku 2013 na prvej priecke v hodnotení podla nezamestnanosti absolventov meranej po roku od skoncenia školy. Žiška tiež tvrdil, že v roku 2002 bol jediným primátorom na Slovensku, ktorý odovzdával mesto s prebytkovým rozpoctom, v skutocnosti bolo však takýchto miest viacero.

Bírošová sa snažila najmä v prvej polovici diskusie využit svoj cas na zosumarizovanie informácií o financnom hospodárení mesta. Nesprávne však uviedla sumu, ktorú minulo mesto v poslednom volebnom období na právne služby. Navyše sa snažila navodit dojem, že údaje, o ktorých hovorí sú pred obyvatelmi mesta utajované a ona ich odkrýva verejnosti. Hovorila tak napríklad o výške získaných penazí z odpredaja mestského majetku, ktoré údajne nedokázala získat. Citované císla sú však pomerne prehladne zverejnené na webovej stránke mesta.