Čiže my (myslí tým EP, pozn.) môžeme veľmi významným spôsobom ovplyvniť to ako ten finálny text vyzerá. Ja vám môžem povedať príklad: Program pre mládež a vzdelávanie a šport Erasmus+, ktorého som bola jedným zo spravodajcov, keď prišiel text z Komisie bol úplne katastrofálny z nášho pohľadu, my sme navrhli úplne iný text … z nášho návrhu sa nakoniec prijalo približne 90% bolo zakomponované do finálneho textu. Napríklad Európska komisia navrhovala zrušiť špeciálnu kapitolu a financie pre mládežnícku politiku. My ako parlament sme boli zásadne proti tomu, presvedčili sme Európsku radu a dvaja proti jednému (Parlament a Rada proti Komisii, pozn.) sme to istým spôsobom zmenili a je tam špeciálna kapitola pre mládež.

Napriek istým diskutabilným častiam, hodnotíme výrok Kataríny Neveďalovej ako pravdivý, pretože Európsky parlament (ďalej len EP) môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá a EP spolu s Radou sa skutočne významne zasadili o finálnu podobu nariadenia, ktorým sa zriadil program Erasmus+.

Európsky parlament môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá, keďže na základe čl. 289 - 294 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (hovorovo
označovanej ako Lisabonská zmluva) môže navrhovať v troch čítaniach zmeny
v návrhoch právnych aktov, ktoré mu boli predložené komisiou, a tieto
následne spätne predloží na schválenie Rade a Komisii.

Nový program Erasmus+ (Plný názov programu je „Erasmus+“: Program Únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport
) bol prijatý na základe Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013. Prijatiu skutočne
predchádzala výrazná korektúra a veľké množstvo doplnení zo strany EP, najmä
návrhu Výboru pre kultúru a vzdelanie a ďalších. 

K. Neveďalová pravdepodobne hovorila o kapitole č. 3 vo finálnom návrhu, ktorá sa zameriava na mládež, mládežnícku politiku a aj jej financovanie. Nepodarilo sa nám dohľadať informáciu, že by Komisia chcela vyslovene zrušiť túto samostatnú kapitolu. Pravdou však zostáva, že v pôvodnom návrhu komisie táto kapitola nie je (odkaz vyššie). O zaradenie tejto kapitoly, ktorá obsahuje aj nariadenia pre financovanie, sa však skutočne postaral dodatok Výboru pre kultúru a vzdelanie v návrhu EP z leta 2012. Všetky návrhy Výboru pre kultúru a vzdelanie sú prístupné na tomto odkaze.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Morálne hodnoty v EÚ – A. Záborská a K. Nevedalová

Poslankyne Európskeho parlamentu Anna Záborská a Katarína Nevedalová diskutovali na pôde Café Európa o tom, ci môže EÚ zasahovat do morálnych hodnôt spolocnosti, resp., ci by si nemali legislatívu v tejto oblasti upravovat výlucne clenské štáty. Napriek tomu, že sa diskutovalo o otázkach hodnôt a morálky, europoslankyne používali aj faktické tvrdenia. Hovorili napríklad o zmluvných základoch, o právomociach EP, o hlasovaniach v EP, ci o správach Estrela, Lunacek a Zuber, o ktorých sa v posledných mesiacoch verejne diskutovalo a boli medializované.

Pozitívne možno hodnotit snahu vecne diskutovat, o com svedcí množstvo faktických výrokov. Avšak ani Záborská ani Nevedalová sa nevyhli faktickým nepresnostiam a nesprávnej interpretácii. Nevedalová v dvoch prípadoch zavádzala a v jednom prípade uvádzala nepravdivý údaj. Tvrdila, že národné parlamenty majú možnost zablokovat legislatívny návrh Európskej komisie, tie však sami o sebe nedokážu zabránit, aby sa o danom návrhu dalej nerokovalo. Zavádzania sa tiež dopustila pri interpretácií správy Lunacek, ktorá podla nej nežiadala prijatie registrovaného partnerstva v clenských štátoch, v skutocnosti však Správa vyzývala, aby všetky formy manželstva, partnerstva a rodicovstva, ktoré boli uzavreté v inom štáte, boli uznané aj v ostatných clenských štátoch. To by v praxi znamenalo právne akceptovanie registrovaného partnerstva aj v štáte, ktorý právne takýto zväzok neumožnuje. Nepravdivo uvádzala aj údaj o rozvodovosti na Slovensku, ktorú navýšila o 7 percentuálnych bodov.

Záborská nesprávne tvrdila, že v case, ked predsedala Výboru pre práva žien a rodovú rovnost, bolo prijatých najviac správ v tomto výbore, pretože v súcasnom volebnom období už bolo prijatých viac správ v tomto Výbore. Nepresne tiež uvádzala ciele stratégie Európa 2020, ked síce správne uviedla plánovanú 75% mieru zamestnanosti, avšak nesprávne uviedla vekové rozmedzie obyvatelov, ktorých sa to týka.