Nový program Erasmus+, kde sme zvýhodnili práve odborné vzdelávanie, kde sme dali viacej financií na tieto podporné programy. Takisto sme tam zakomponovali väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a rôznymi firmami, ktoré ponúkajú odborné stáže.

Program Erasmus+ je naozaj zameraný aj na odbornú prípravu, podporuje partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi (firmami, pozn.) a v porovnaní so súčasným programom bol jeho rozpočet výrazne zvýšený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Erasmus+ je najnovší program pre podporu vzdelávania, odbornej prípravy a šport schválený EP a do platnosti vstúpil v januári 2014. Celkový rozpočet pre tento program je 14,7 mld., čo činí 40% navýšenie oproti súčasným programom. Na stránke Erazmus+ sa píše: 
"Erasmus+
má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to
v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev
vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a
regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na
modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií,
podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.
"

Podľa tlačovej správy Európskej komisie je program zameraný aj na odbornú prípravu: "Okrem univerzít a vzdelávacích inštitúcií budú po prvýkrát financované aj nové inovačné partnerstvá: tzv. „znalostné aliancie“ a „aliancie sektorových zručností“ budú budovať synergie medzi vzdelávaním a oblasťou práce tým, že umožnia, aby inštitúcie vyššieho vzdelávania, poskytovatelia odbornej prípravy a podniky podporovali inováciu a podnikanie a aby rozvíjali nové učebné plány a kvalifikácie s cieľom riešiť medzery v oblasti zručností."
Ďalšia tlačová správa hovorí o spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi a neziskovými organizáciami:"125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov dostane finančné prostriedky na vytvorenie 25 000 „strategických partnerstiev“ s cieľom podporovať výmenu skúseností a kontaktov s pracovným prostredím"
"3500 vzdelávacích inštitúcií a podnikov získa podporu na vytvorenie viac než 300
„znalostných aliancií“ a „aliancií sektorových zručností“ na podporu zamestnanosti,
inovácií a podnikateľských schopností"

"Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami"

Výrok bol spomenutý v

Iné

Morálne hodnoty v EÚ – A. Záborská a K. Nevedalová

Poslankyne Európskeho parlamentu Anna Záborská a Katarína Nevedalová diskutovali na pôde Café Európa o tom, ci môže EÚ zasahovat do morálnych hodnôt spolocnosti, resp., ci by si nemali legislatívu v tejto oblasti upravovat výlucne clenské štáty. Napriek tomu, že sa diskutovalo o otázkach hodnôt a morálky, europoslankyne používali aj faktické tvrdenia. Hovorili napríklad o zmluvných základoch, o právomociach EP, o hlasovaniach v EP, ci o správach Estrela, Lunacek a Zuber, o ktorých sa v posledných mesiacoch verejne diskutovalo a boli medializované.

Pozitívne možno hodnotit snahu vecne diskutovat, o com svedcí množstvo faktických výrokov. Avšak ani Záborská ani Nevedalová sa nevyhli faktickým nepresnostiam a nesprávnej interpretácii. Nevedalová v dvoch prípadoch zavádzala a v jednom prípade uvádzala nepravdivý údaj. Tvrdila, že národné parlamenty majú možnost zablokovat legislatívny návrh Európskej komisie, tie však sami o sebe nedokážu zabránit, aby sa o danom návrhu dalej nerokovalo. Zavádzania sa tiež dopustila pri interpretácií správy Lunacek, ktorá podla nej nežiadala prijatie registrovaného partnerstva v clenských štátoch, v skutocnosti však Správa vyzývala, aby všetky formy manželstva, partnerstva a rodicovstva, ktoré boli uzavreté v inom štáte, boli uznané aj v ostatných clenských štátoch. To by v praxi znamenalo právne akceptovanie registrovaného partnerstva aj v štáte, ktorý právne takýto zväzok neumožnuje. Nepravdivo uvádzala aj údaj o rozvodovosti na Slovensku, ktorú navýšila o 7 percentuálnych bodov.

Záborská nesprávne tvrdila, že v case, ked predsedala Výboru pre práva žien a rodovú rovnost, bolo prijatých najviac správ v tomto výbore, pretože v súcasnom volebnom období už bolo prijatých viac správ v tomto Výbore. Nepresne tiež uvádzala ciele stratégie Európa 2020, ked síce správne uviedla plánovanú 75% mieru zamestnanosti, avšak nesprávne uviedla vekové rozmedzie obyvatelov, ktorých sa to týka.