Voči Consumer Finance Holdingu bolo vedených viacero konaní, najmä Slovenskej obchodnej inšpekcie. Mimo iného boli holdingu vytknuté aj nekalé obchodné praktiky, viď napr.rozhodnutie Krajského súdu v Prešove:

"... je neprípustné, aby podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere boli spotrebiteľovi dodatočne až po podpise zmluvy doručované poštou a zároveň vyhlasované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tiež bez toho, aby bol k tomu potrebný písomný súhlas spotrebiteľa..."

"...žalobca (pozn. - verdikt sa vzťahuje na odvolanie holdingu, žalobcom je teda Consumer Finance Holding) ... uviedol celkovú výšku úveru 4 657,32 eur, v ktorej sú okrem doplatku kúpnej ceny 3 535,48 eur , zahrnuté aj tzv. náklady spojené s poskytnutím pôžičky v sume 1 212,84 eur, pričom tieto nie sú úverom."

Krajský súd Trenčín 31. mája 2013 potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou, ktorý v súdnom konaní medzi “EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so

sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ

KUŠNÍR, s.r.o., IČO: 36 613 843, so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, proti povinnému: F. I., bytom B. Z. B., L. č. XXX/X, o vymoženie 149,37 eur s príslušenstvom, (...) vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil.”

“...podľa vnútroštátneho práva, sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou

zmluvou v zmysle § 54 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka nemôžu odchýliť v neprospech

spotrebiteľa od ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Taktiež nesmú obsahovať podľa § 53 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.”

Ďalším podobným prípadom je aj rozhodnutie Okresného súdu v Prešove:

“Okrem toho si žalobca uplatnil úrok vo výške 0,05 % denne zo sumy 229,49 Eur, ktorý nemá oporu v zákone, pretože je v rozpore s § 54 ods. 1 OZ, v rozpore s § 517 OZ v spojení s vykonávacím predpisom Nariadenia Vlády § 3 (Nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z.z.) a preto aj v tejto časti súd žalobu vyhodnotil ako nedôvodnú.”

Výrok bol spomenutý v