Boris Zala,
EP – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente,
Slovensko – SMER-SD

Boris Zala patrí medzi najmenej aktívnych poslancov z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP. V období od januára 2013 sa prezentoval 30 vystúpeniami, pričom 11 z nich bolo v písomnej forme. Našli sme 3 faktické tvrdenia, ktoré možno označiť ako „originálne“.

Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Na základe troch výrokov Zalu sa nedá určiť, na akú oblasť dával v poslednom roku dôraz.

V prípade Zalu sa nedá povedať, že by jeho plenárne vystúpenia boli spravidla len rekapituláciou prerokovávaných dokumentov. Vo viacerých prípadoch ich možno skôr označiť za politické vyhlásenia.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 4.

Skúmali sme akým spôsobom sa slovenskí europoslanci a poslankyne zapájajú do parlamentnej rozpravy. Okrem množstva sa ich diskusné príspevky odlišujú aj v dalších faktoroch. Niektorí napríklad uprednostnujú fyzickú úcast na rozprave zatial co iní príspevok zašlú len v písomnej forme. Po obsahovej stránke je prakticky nemožné objektívne posúdit kvalitu diskusných príspevkov. V našej analýze sme sa však zamerali na množstvo prezentovaných „originálnych faktických výrokov“. Sú to tie, ktoré nemožno oznacit ako „rekapituláciu“ informácii už uvedených v prerokovávaných dokumentoch (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Domnievame sa, že práve tieto môžu predstavovat pridanú hodnotu plenárnych vystúpení.


Sledovali sme len plenárne vystúpenia poslancov, a to v priebehu posledného roka (s výnimkou M. Flašíkovej-Benovej a A. Mészárosa). Nehodnotíme teda ich celkovú prácu v EP, pretože tá pozostáva aj z dalších cinností, napríklad z návrhov uznesení ci parlamentných otázok. Celkovo však možno povedat, že M. Flašíková-Benová, S. Kozlík a V. Manka uprednostnujú takmer výlucne písomnú formu vystúpenia v rozprave. V približne dvoch tretinách prípadov sa písomne zúcastnuje rozpravy aj A. Mészáros. Vo vystúpeniach S. Kozlíka sme nenašli ani jeden „originálny faktický výrok“ a dovolíme si konštatovat, že spravidla iba rekapituloval prerokovávaný návrh uznesenia alebo jeho dôvodovú správu. To isté sa dá tvrdit aj o M. Flašíkovej-Benovej.* obdobie 12. december 2013 – 16. január 2014
** obdobie 1. september 2013 – 3. február 2014

POZN.: (Tu nájdete rovnakú analýzu vystúpení druhej casti europoslancov)