Monika Smolková
EP – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Slovensko – SMER-SD

Monika Smolková je z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP piatou najaktívnejšou slovenskou poslankyňou. Od poslednej letnej prestávky sa prezentovala 45 vystúpeniami, pričom 38, čiže drvivá väčšina z nich, bola v písomnej forme. Našli sme 9 faktických tvrdení, ktoré možno označiť ako „originálne“.

Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Ak by sme na základe týchto výrokov, mali určiť, na akú oblasť dávala v posledných mesiacoch Smolková dôraz, boli by to najmä otázky spojené s výrobou automobilov, dopravou a infraštruktúrou. Týchto tém sa totiž dotýkalo najviac výrokov.

Podobne ako iní poslanci a poslankyne, ani Smolková sa vo svojich vystúpeniach nevyhla rekapitulácii prerokovávaných dokumentov. Z návrhu uznesenia napríklad cituje percento pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ:

"O dôležitosti a vážnosti prejednávanej správy svedčí aj to, že MSP predstavujú viac než 67 % pracovných miest v súkromnom sektore a viac než 58 % celkového obratu v EÚ."

Je však otázne, na koľko relevantné je citovať údaje za rok 2010, ak sa v roku 2013 bavíme o programe pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky na obdobie 2014 – 2020.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 2.

Skúmali sme akým spôsobom sa slovenskí europoslanci a poslankyne zapájajú do parlamentnej rozpravy. Okrem množstva sa ich diskusné príspevky odlišujú aj v dalších faktoroch. Niektorí napríklad uprednostnujú fyzickú úcast na rozprave zatial co iní príspevok zašlú len v písomnej forme. Po obsahovej stránke je prakticky nemožné objektívne posúdit kvalitu diskusných príspevkov. V našej analýze sme sa však zamerali na množstvo prezentovaných „originálnych faktických výrokov“. Sú to tie, ktoré nemožno oznacit ako „rekapituláciu“ informácii už uvedených v prerokovávaných dokumentoch. Domnievame sa, že práve tieto môžu predstavovat pridanú hodnotu plenárnych vystúpení.


Sledovali sme len plenárne vystúpenia poslancov, a to v priebehu posledného polroka. Nehodnotíme teda ich celkovú prácu v EP, pretože tá pozostáva aj z dalších cinností, napríklad z návrhov uznesení ci parlamentných otázok. Celkovo však možno povedat, že spomedzi šiestich uvedených poslancov, najviac uprednostnujú písomnú formu vystúpenia v rozprave K. Nevedalová a M. Smolková zo strany SMER-SD. Ich vystúpenie je písomné v štyroch prípadoch z piatich. Viac ako v polovici prípadov sa písomne zúcastnuje rozpravy aj M. Mikolášik. Vo vystúpeniach K. Nevedalovej sme nenašli ani jeden „originálny faktický výrok“ a dovolíme si konštatovat, že spravidla iba rekapitulovala prerokovávaný návrh uznesenia alebo jeho dôvodovú správu.POZN.: Budúci týžden zverejníme analýzu zvyšných siedmich slovenských poslancov v EP. Medzi nimi bude napríklad aj M. Flašíková Benová, ktorá poctom vystúpení na plenárnych schôdzach daleko prevyšuje ostatných poslancov. Pocet jej vystúpení k 16.januáru 2014 je 1547, zatial co súcet vystúpení ostatných dvanástich slovenských poslancov je 2491. Overujeme tiež „originálne faktické výroky“, ktoré sme zaznamenali u poslancov a poslankýn EP. Uvidíme tak, ci ich snaha o pridanú hodnotu parlamentnej rozpravy bola založená na správnych informáciach a údajoch.