Košický kraj bol úspešný v rámci regionálneho operačného programu, získali sme už v mesiaci september 22 miliónov na projekty infraštrukturálne, na cesty druhej a tretej triedy, plus dva milióny, 1 800 000 na opravu mostov.

Zdenko Trebuľa uvádza, že KSK získalo už v septembri 22 mil. eur na cesty II. a III. triedy plus 2 mil. eur na mosty. Avšak podľa oficiálnych dokumentov boli k 30. septembru 2013 schválené projekty za 15,6 mil. eur a zazmluvnené projekty za 11,3 mil. eur
O čerpaní štrukturálnych fondov podľa jednotlivých krajov a operačných programov informuje portál Národného strategického referenčného rámca SR (NSRR SR, pozn.). Výstavba či rekonštrukcia cestnej infraštruktúry spadá pod Regionálny operačný program, konkrétne pod Prioritnú os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Podľa dokumentu (.xls) o stave implementácie regionálnych projektov ŠF ku dňu 30. septembra 2013, boli pre KSK, v rámci spomínanej Prioritnej osi 5, schválené projekty s rozpočtom 15 562 086,79 eur a zazmluvnené projekty s rozpočtom 11 256 910,77 eur.
Z. Trebuľa sa možno odvolával na článok, ktorý bol zverejnený na stránke KSK dňa 22. októbra 2013. Podľa tohto, bolo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválených päť projektových žiadostí KSK, ktorých celkové rozpočtové náklady sú spolu takmer 22 mil. eur. Z uvedeného zdroja však vyplýva, že buď sú v tejto sume už zarátané aj mosty alebo financie na ich opravu nie sú schválené tak ako v prípade konkretizovaných projektov "Cesty KSK 6 až 10". Informácia o získaných peniazoch na opravu mostov sa teda javí ako nesprávna.
Navyše Z. Trebuľa vyslovene povedal, že 22 mil. eur získal KSK už v mesiaci september. Výrok treba teda hodnotiť podľa spomínaných údajov NSRR SR platných k 30. septembru 2013. Keďže tieto sa zásadne rozchádzajú so slovami Z. Trebuľu, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy

V RTVS mali štyria z piatich práve zvolených predsedov samosprávnych krajov možnost vyjadrit sa k výsledkom volieb. V závere relácie O 5 minút 12 dostali ešte priestor Lubomír Vážny a Richard Sulík, aby diskutovali najmä o cerpaní prostriedkov z Európskej Únie.

Napriek tomu, že diskutujúci sa venovali najmä sumarizovaniu výsledkov volieb do VÚC, stihli povedat aj niekolko nepresností, ktoré sa okrem volebných výsledkov týkali aj inej problematiky. V prípade Zdenka Trebulu sme registrovali tri faktické výroky, pricom dva z nich sme oznacili ako nepravdivé. Opätovne zvolený predseda KSK totiž pracuje so starými údajmi ked porovnáva pocet centier odborného vzdelávania v KSK a na Slovensku, a tiež nesprávne uvádza výšku prostriedkov, ktoré získal KSK do konca septembra 2013 v rámci Regionálneho operacného programu. Tibor Mikuš tvrdil, že Európska komisia prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok, to však nie je pravda, kedže EK zaslala pripomienky aj Slovensku.

L. Vážny sa nevyhol hodnoteniu výsledkov volieb do VÚC, pricom sa snažil ilustrovat posilnovanie pozície strany SMER-SD v regiónoch. Uvádzal však nepresný pocet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD, ako aj pocet zvolených poslancov do krajských zastupitelstiev.

Myslíme si, že Pavol Frešo zavádzal ked tvrdil, že on aj Ludovít Kaník vyjadrili jasnú podporu Vladimírovi Mankovi pred druhým kolom volieb do VÚC. Verejné vyhlásenia L. Kaníka totiž nemožno považovat za jasne deklarovanú podporu, v istom zmysle by sa dali jeho vyjadrenia chápat dokonca opacne.

R. Sulík sa skresloval cinnost Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Zavádzajúcim spôsobom komentoval pôsobenie daného úradu a nesprávne naznacoval, že úrad vyriešil doposial úspešne len sedem prípadov.