80 alebo 90 % marginalizovaných a sociálne najslabších skupín žijú v týchto troch krajoch (Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom, pozn.).

Na základe našeho prepočtu z údajov EU SILC 2012 - indikátor na meranie chudoby, 80% ľudí ohrozených chudobou žije v najviac ohrozených krajoch ŽSK, PSK, KSK, BBSK a NSK. Počet chudobou ohrozených ľudí v BBSK, KSK a PSK je na úrovni 52% z celkového počtu chudobou ohrozených ľudí na Slovensku. Trebuľa teda neprávne tvrdí, že 80% až 90%  marginalizovaných a najchudobnejších ľudí žije v KSK, BBSK a PSK. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 
Vychádzame z predpokladu, že marginalizované a sociálne najslabšie skupiny možno označiť ako skupiny, ktoré sú ohrozené chudobou.

V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji bol podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za október 2013 zaznamenaný aj najvyšší počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (cca. 61 %). Toto číslo však nevyjadruje celkový podiel minimalizovaných a a sociálne najslabších skupín obyvateľov. 
 
Rovnako bola podľa EU SILC 2012 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, s. 7 (.pdf), v uvedených krajoch zaznamenaná najväčšia miera v chudoby.  Ku krajom najväčšmi ohrozených chudobou je tu však pripojený i Nitriansky kraj, ktorý zaznamenal väčšiu mieru ohrozenia chudobou ako Košický kraj.
Vychádzame z predpokladu, že marginalizované a sociálne najslabšie skupiny možno označiť ako skupiny, ktoré sú ohrozené chudobou.
"Podľa EU SILC 2012 bolo rizikom chudoby ohrozených 13,2 % obyvateľov Slovenska (približne 715 tisíc osôb)...Viac boli rizikom chudoby ohrození obyvatelia Nitrianskeho 

a Banskobystrického kraja a najvyššia miera rizika chudoby bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (19,9 %)."

Podľa EU SILC 2012 (s. 6) je 715 tisíc osôb ohrozených chudobou. Podľa vyjadrení Trebuľu je až 80% v BBSK, KSK a PSK (po prepočte cca 572 tisíc osôb). V PSK je 19,9% ohrozených chudobou. Celkový počet obyvateľov v PSK je na úrovni 814 527. Ohrozených chudobou je teda približne 162 tisíc osôb. 
V BBSK je ohrozených chudobou 15,6% osôb. Počet obyvateľov v BBSK je na úrovni 660 563. Ohrozených chudobou je teda 103 tisíc obyvateľov.
V KSK je ohrozených chudobou 13,5% obyvateľov. Počet obyvateľov KSK je na úrovni 791 723. Ohrozených chudobou je teda približne 107 tisíc osôb. 
Spolu v KSK, PSK a BBSK je 372 tisíc osôb, teda približne 52% z celkového počtu chudobou ohrozených obyvateľov Slovenska. 
V NSK je ohrozených chudobou 15,9% obyvateľov. Počet obyvateľov NSK je na úrovni 689 867. Ohrozených chudobou je teda 110 približne tisíc obyvateľov.
V ŽSK je ohrozených chudobou 12,7% obyvateľov. Počet obyvateľov ŽSK je na úrovni 689 867. Ohrozených chudobou je teda približne 88 tisíc obyvateľov.
Len spočítaním počtu obyvateľov, ktorí sú ohrozených chudobou v BBSK, KSK, PSK a ŽSK, NSK dostaneme číslo približne 570 tisíc ľudí ohrozených chudobou - teda 80% z celkového počtu ľudí ohrozených chudobou

Podľa Dlhodobej koncepcie bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania žijú 2/3 obyvateľov (cca. 67 %) týchto skupín na východnom Slovensku a v južných okresoch SR. Ide teda najmä o Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Tento dokument je však z roku 2004, teda takmer 10 rokov starý.

Túto informáciu potvrdzuje i Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, s. 15 (.pdf), v ktorej je uvedené, že: "Rómovia sú najviac sústredení v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji" ...Marginalizované rómske komunity vyžadujú najrozsiahlejšie okamžité intervencie v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom samosprávnom kraji." 

V tomto prípade ide len o Rómov, pričom dokument neudáva podiel marginalizovaných Rómov v KSK, BBSK a PSK. Taktiež dokument analyzuje situáciu len Rómov čo nemožno generalizovať na "minimalizovanú a sociálne najslabšiu skupinu ľudí". Do tejto skupiny patrí aj časť majoritnej populácie.  

Výrok bol spomenutý v

V politike, Peter Bielik

Výsledky po druhom kole volieb VÚC

Na TA3 sa sumarizovali výsledky 2. kola volieb do VÚC. Pozvanie prijali všetci úspešní kandidáti okrem M. Kotlebu - ten na iný program. Kandidáti sa predbiehali v tom, kto z nich musel zniest špinavšiu antikampan. Nebolo to však jediná na com sa novozvolení predsedovia žúp nezhodli. Témou bolo vítazstvo M. Kotlebu. Politici v interpretácií tohoto výsledku v Banskobystrického kraja zotrvávali v obvinovaní raz pravice, raz lavice. Pavol Frešo povedal dvakrát viac faktických výrokov ako všetci jeho súperi dokopy. Nevyhol sa však chybám. Mikuš s Belicou povedali spolu len tri faktické výroky, no nemýlili sa ani raz. Trebula na jednej strane správne poopravil moderátora diskusie, že KSK nie je najhorší kraj v miere dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku. Najhorším je BBSK. Na druhej strane poriadne prehánal ked hovoril, že 80 až 90 percent marginalizovaných a sociálne najslabších obyvatelov žije v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V skutocnosti je to císlo až o 30 percentuálnych bodov nižšie. Viackrát odznel výrok, že bývalý karatista Tibor Mikuš má cierny pás. Demagog.SK sa tento výrok rozhodol z bezpecnostných dôvodov radšej neoverit.