Viedol som tie rokovania vtedy sme to nazývali Zelená tripartita, kde boli prizvaní aj tí, ktorí nepripomienkujú alebo nemajú právo pripomienkovať zákony kvôli tomu, lebo nepozbierali 500 podpisov.

Podľa dostupných informácií plánoval do zelenej tripartity začleniť aj občanov, či dotknutých podnikateľov. Nagy pravdepodobne myslel, že zaradil do tripartity aj fyzické a právnicke osoby, ktoré podľa legislatívnych pravidiel nie sú definované ako povinne pripomienkujúce subjekty. Ide napríklad Greenpeace, s ktorými Nagy na tripartite komunikoval. Nie je však pravdou, že právo pripomienkovať vzniká až po nadobudnutí 500 podpisov. Verejnosť majú právo pripomienkovať aj bez 500 podpisov. Ak však dôjde k nazbieraniu 500 podpisov, ide o hromadnú pripomienku, ktorou sa predkladateľ musí zaoberať. Výrok vzhľadom na nepresnosť hodnotíme ako zavádzajúci.

Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR zo 16. februára 2012 spomína zelenú tripartitu ako medzirezortnú pracovnú skupinu:
"O ich význame a prínose dnes na pôde environrezortu diskutoval minister životného prostredia József Nagy spoločne s takmer 50-timi zástupcami Zelenej tripartity. Po prvýkrát tak zástupcovia samospráv, reprezentanti vlastníkov a užívateľov lesov, zástupcovia cestovného ruchu ako aj mimovládnych organizácií a podnikateľskej sféry prerokovali odborné návrhy zonácie, na ktorých sa počas šiestich stretnutí dohodla pracovná skupina zložená z vedeckých a akademických inštitúcií a z rôznych prírodovedných oblastí."

Zelená tripartita mala pozostávať zo zástupcovia priemyslu, tretieho sektora, ako aj miest a obcí.
SITA, 25. novembra 2010:
"Minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd) má za sebou prvé pracovné stretnutie so zástupcami mimovládnych environmentálnych organizácií. Ako uviedol po stretnutí minister, hovorili spolu hlavne o prioritách jeho rezortu, o podmienkach spolupráce v tzv. zelených tripartitách. Ministrovo pozvanie dnes prijali zástupcovia Greenpeace, Slovenskej ornitologickej spoločnosti, BROZ - Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Ochrany dravcov na Slovensku a členovia Ekofóra."
Podľa informácii spravodajského portálu odpady-portal.sk, Nagy o svojom zámere vytvoriť zelenú tripartitu informoval už pri zvolení do funkcie ministra životného prostredia:

"József Nagy považuje za prioritu vytvorenie zelenej tripartity, do ktorej by chceli na ministerstve zapojiť organizácie zainteresované do ochrany prírody a životného prostredia. "Každá tripartita bude venovaná nejakej konkrétnej oblasti. Jej účastníkmi budú okrem zástupcov ministerstva životného prostredia aj neziskové organizácie, podnikatelia, vlastnícke skupiny a tiež dotknuté obce a obyvatelia“ uviedol József Nagy."

Podľa legislatívnych pravidiel vlády SR hromadná pripomienka s 500 a viac podpismi je pripomienka, ktorou sa predkladateľ musí zaoberať. Pripomienkovať však môže každá jedna fyzická osoba, verejnosť, nepotrebuje k tomu 500 vyzbieraných podpisov aby mohli vôbec pripomienku poslať.

Legislatívne pravidlá (.doc) vlády:
"Verejnosť môže zaslať pripomienky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, v elektronickej podobe na určenú elektronickú adresu alebo v listinnej podobe. ...Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb."

Nagy mal pravdepodobne na mysli, že pozval na tripartitu aj iných ako povinne pripomienkujúce subjekty definované legislatívnymi pravidlami: 

Čl. 13, odsek 2:
a) podpredsedom vlády, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy,
b) Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii vládnej legislatívy - odboru aproximácie práva,
c) Národnej banke Slovenska,
d) Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky,
e) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky,
f) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,
g) zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov podľa osobitného predpisu,13) ak ide o návrh zákona týkajúci sa hospodárskych a sociálnych záujmov, ako aj ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu alebo ak tak určí vláda.

(3) Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje aj s vyššími územnými celkami, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a mestami, ktoré sú sídlom kraja a s orgánmi a inštitúciami, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády.

Výrok bol spomenutý v

V politike, René Medzihradský

Nezamestnanost a ochrana prírody

Relácia V politike bola rozdelená do dvoch castí. V prvej diskutovali minister práce Richter s exministrom Mihálom. V druhej sa stretli minister životného prostredia Žiga a jeho predchodca Nagy. Minister práce sa dopustil viacerých faktických chýb. Minister práce nevedel co je napísané v jeho novele zákona o inšpekcii práce. Richter síce správne uvádzal, že minimálna výška pokuty sa zvýšila z 2 000 eur na 5 000 eur. Nesprávne však tvrdil, že táto zvýšená minimálna sadza je v prípade opakovaných priestupkov. Mihál správne zareagoval a opravil ministra práce, že zvýšená  minimálna sadzba 5 000 eur platí len v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých fyzických osôb. Richter tiež nesprávne uvádzal, že aktuálne císla, ktoré dosahuje projekt zamestnávania mladých do 29 rokov, sú výsledkom polrocného fungovania projektu. V skutocnosti projekt funguje takmer rok. Minister tiež nesprávne uvádzal minimálnu výšku vianocného príspevku až o devät eur. 

Podstatnú cast relácie ukrojila diskusia o nových, vyšších odvodoch pre živnostníkov. Richter na svoju obranu vytiahol Pavla Freša a jeho údajné klananie a ospravedlnovanie živnostníkom v každom z prvých štyroch vyhlásení od zvolenia za predsedu SDKÚ-DS. Ak by si minister práce pozorne vypocul prvé štyri vyhlásenia vtedy cerstvého predsedu Pavla Freša, zistil by, že len v jednom zo štyroch vyhlásení sa Frešo skutocne ospravedlnil živnostníkom.

Peter Žiga zaznamenal premiéru v diskusnej relácii, ktorú overoval Demagog.SK. Pri svojej premiére sa pripísal premiérovú nepravdu, ked nesprávne hovoril o dlžke úcinnosti zákona o ochrane prírody.