Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Nitru od roku 2013 na rok 2023 nehovorí nič o priemyselnom parku (Jaguar Land Rover, pozn.). My tu nemáme žiadnu koncepciu, kde vlastne tí zamestnanci budú bývať.

Na svojej oficiálnej webstránke má mesto Nitra zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015-2023. Tento program je aktualizáciou na programovacie obdobie 2015-2023, ktorá bola vypracovaná samosprávou mesta Nitra a 10. marca 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom. Aj keď Hattas nesprávne uviedol rok začatia programu, hodnotíme výrok ako pravdivý, keďže v programe sa nenachádzajú konkrétne plány týkajúce sa priemyselného parku a koncepcie o ubytovaní zamestnancov.

Program sa vo svojej analytickej časti venuje problémom, ktoré sa týkajú života občanov v meste Nitra a sú rozdelené do viacerých tematických oblastí. V ďalších častiach programu sú rozvinuté programové ciele a ich realizačná a finančná časť. Tento dokument sa venuje téme priemyselných parkov iba v jedinom bode, a to v programovom rozpočte mesta Nitra, kde sa nachádza program 15 s názvom Priemyselné parky (.pdf, str. 62). V tejto časti sa uvádza: 


Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

V roku 2014 bola zrealizovaná investičná akcia „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“, na ktorú prebieha kolaudačné konanie. Nitra ako hospodárske centrum Nitrianskeho kraja a Západného Slovenska ťaží z blízkosti ďalších krajských miest a v posledných rokoch zvýšilo atraktivitu pre domácich a zahraničných investorov, čo si bude vyžadovať dobudovanie priemyselných parkov príp. vytvorenie nových priemyselných/obchodných zón na území mesta v rámci oživenia vybraných mestských častí (koworkingové centrá, technologické inkubátory a podnikateľské inkubátory/centrá, inovačné centrá ) a vhodne doplniť veľké investície do priemyslu a technológií o verejnú infraštruktúru podporujúcu ďalšie vzdelávanie, inovácie a výskum aj v spolupráci s existujúcimi výskumnými inštitúciami a univerzitami.

 

Výrok bol spomenutý v

Iné

Nitra: komunálne voľby

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.