Futbalový štadión najprv zastupiteľstvo odhlasovalo za 12 miliónov eur, zmluva je ale už na 24 miliónov eur

Schválené finančné krytie pre futbalový štadión bolo pôvodne 12 mil. eur. Avšak po výsledku verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na konečnú sumu 19,47 mil. eur bez DPH, s DPH teda 23,3 milióna eur. Keďže odchýlka vo výroku je menšia ako 5 %, hodnotíme výrok ako pravdivý.

V prijatom uznesení o výstavbe futbalového štadióna v Košiciach sa píše :

"Mesto Košice má zmluvne zabezpečené účelovo určené finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna = 8 mil. €, ktoré boli vložené do základného imania akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna (ďalej len KFA, a.s.) (Zmluva o návratnej finančnej výpomoci od MF SR). Ďalším zdrojom financovania výstavby futbalového štadióna = 4 mil. € je dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu futbalového štadióna kategórie 3 v zmysle smernice UEFA.


Tento finančný objem (12 mil. €) vychádzal z orientačných prepočtov pri spracovávaní overovacej štúdie. Pri spracovávaní Dokumentácie pre územné rozhodnutie pre štadión kategórie 4 UEFA bol predpokladaný finančný limit odhadnutý na 18,5 mil. €.  


Nakoľko finančné krytie na realizáciu plne funkčného štadióna 4. kategórie UEFA nebolo postačujúce, pristúpilo sa k optimalizácii projektu a jeho etapizácii s tým, že je možné postaviť štadión po etapách, kde po ukončení 1. etapy by bol v Košiciach vybudovaný plne funkčný futbalový štadión kategórie 3 UEFA, na ktorom sa budú môcť hrať futbalové zápasy najvyššej slovenskej súťaže. Ostatné dve etapy pre konečné docielenie výstavby štadióna kategórie 4 UEFA by sa riešili uplatnením opcie. 

Sme presvedčení o tom, že Košice si zaslúžia futbalový štadión, spĺňajúci vyššie kritériá v kategórii 4 v zmysle smernice Európskej futbalovej asociácie (UEFA). Preto bol projektový odhad investičného nákladu, uvedený v propagácii výberu zhotoviteľa, s predpokladanou cenou na výstavbu všetkých troch etáp štadióna, vo výške 18,5 milióna eur. Čiže súčasťou súťažného dialógu pri výbere zhotoviteľa stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ bola okrem stručného popisu predmetu zákazky aj jej celková predpokladaná cena, ktorá zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky za 1., 2. aj 3. etapu, v celkovej výške viac ako 18,5 mil. € (1. etapa = 12 mil. €; 2. etapa = 2,7 mil. €; 3. etapa = 3,8 mil. €).

V rámci súťažného dialógu verejný obstarávateľ viedol diskusie s tromi uchádzačmi o optimálnom fázovaní výstavby štadióna. Po ukončení tohto dialógu predložili všetci traja uchádzači súťažné ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVA - stav, s. r. o., Galanta a OHL ŽS SK, a. s., Bratislava s cenou za 1. etapu vo výške 14 115 000 €, za 2. etapu 2 935 000 € a za 3. etapu 2 420 000 €. Čiže celková cena (bez DPH) je 19 470 000 €. "

Výrok bol spomenutý v

Iné

Košice: komunálne voľby

RTVS v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravila sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov krajských miest. Séria diskusií bola zahájená 22. októbra s kandidátmi na primátora Košíc. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.