Čo sa týka zmluvy medzi spoločnosťou EEI a mestom Košice o prevádzkovaní parkovania možno povedať že je momentálne podaná žaloba na súd pre neplatnosť zmluvy,. Súd sa bude touto záležitosťou zaoberať. Pred rozhodnutím súdu nemožno definitívne označiť túto zmluvu za neplatnú, avšak podľa právnej analýzy tejto zmluvy od UPJŠ ide o zjavné porušenie zákona pri jej uzatváraní. Preto mesto podalo na spoločnosť EEI žalobu týkajúcu sa neplatnosti zmluvy. Keďže nemožno definitívne označiť zmluvu za neplatnú, hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný.
Neplatné sú právne úkony, ktorým chýba niektorá náležitosť, ktorú zákon vyžaduje pod sankciou neplatnosti. Rozlišujeme absolútnu neplatnosť a relatívnu neplatnosť. V Občianskom zákonníku platí zásada, že neplatné právne úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ ich zákon nevyhlasuje za relatívne neplatné. Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí voči každému, takže každý sa jej môže dovolať. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd (alebo iný štátny orgán) aj bez návrhu (ex offo). 
18. júna 2018 schválilo mestské zastupiteľstvo Košíc uznesenie o usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách. Týmto uznesením žiadali námestníka primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška :
"a) vyzvať spoločnosť EEI s.r.o. na odovzdanie parkovacieho systému v centrálnej mestskej
zóne, v rezidentských lokalitách a niektorých ďalších osobitných parkoviskách
s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy č. 2012001646 zo dňa 30.07.2012 v znení
neskorších dodatkov so zreteľom na právne závery uvedené v právnej analýze Právnickej
fakulty UPJŠ zo dňa 14.06.2018,
b) rokovať so spoločnosťou EEI s.r.o. o uzatvorení dohody o usporiadaní vzťahov
v nadväznosti na odovzdanie parkovacieho systému mestu Košice, 
c) predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie
1. návrh dohody o usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.,
2. návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkali iného spôsobu
usporiadania vzťahov ako vyplýva z písm. a)."

Ako je uvádzané v bode a), mestské zastupiteľstvo toto uznesenie prijalo na základe právnej analýzy zmluvy Právnickou fakultou UPJŠ. Tá uvádza že, :„Po preskúmaní obsahu nájomnej zmluvy, skutkových okolností jej uzavretia a relevantnej právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzavretia nájomnej zmluvy sú dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy. Platnosť nájomnej zmluvy môže byť spochybnená z dôvodu: a) neurčitosti predmetu nájmu a b) rozporu nájomnej zmluvy so zákonom,“. Ako je známe, cestný zákon, platný a účinný v čase uzavretia nájomnej zmluvy s EEI v roku 2012, neumožňoval obciam uzavrieť zmluvu, na základe ktorej by mohli v súlade so zákonom prenechať prevádzku plateného parkovného súkromnej firme.

Mesto preto zvolilo podľa právnikov univerzity uzatvorením nájomnej zmluvy s EEI metódu súkromnoprávnej regulácie zásahov do základných práv a slobôd osôb tam, kde to zákon v čase jej uzatvorenia „nedovoľoval a spôsobom, ktorý zákon neumožňoval“.Konštatovali, že ak mesto realizovalo samosprávnu pôsobnosť v rozpore s cestným zákonom, začalo si vytvárať „na zákone nezávislé právo“. „Podľa nášho názoru je nájomná zmluva vrátane jej dodatkov absolútne neplatná,“ píše sa jednoznačne v posudku. K tomuto záveru dospeli aj z niekoľkých ďalších dôvodov.

Na základe tejto analýzy mestské zastupiteľstvo 17. septembra 2018 vydalo uznesenie v ktorom žiada námestníka primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška :
"a) podať na súd žalobný návrh a to buď jednotlivo alebo v celom rozsahu za účelom odovzdania parkovacieho systému v centrálnej mestskej zóne, v rezidentských lokalitách a niektorých ďalších osobitných parkoviskách s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy
č. 2012001646 zo dňa 30.07.2012 v znení neskorších dodatkov a za účelom vydania bezdôvodného obohatenia oproti povinnosti mesta Košice vrátiť ním prijaté plnenia (nájomné) spoločnosti EEI s.r.o., so zreteľom na právne závery uvedené v právnej analýze Právnickej fakulty UPJŠ zo dňa 14.06.2018,
b) opätovne rokovať so spoločnosťou EEI s.r.o. o uzatvorení dohody o usporiadaní vzťahov najmä za účelom odovzdania parkovacieho systému mestu Košice, vrátane možnosti majetkovoprávneho usporiadania vzťahov týkajúcich sa technického zhodnotenia
zrealizovaného spoločnosťou EEI s.r.o., a to aj v rozsahu možnosti započítať kúpnu cenu parkovacieho domu v prípade jeho prevodu v súvislosti s uzavretím dohody o usporiadaní
vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.,
c) predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh dohody podľa písm. b)."

Výrok bol spomenutý v

Iné

Košice: komunálne voľby

RTVS v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravila sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov krajských miest. Séria diskusií bola zahájená 22. októbra s kandidátmi na primátora Košíc. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.