Mestské zastupiteľstvo v Žiline 2.10.2018 schválilo
odkúpenie pozemku od fyzickej osoby za účelom výstavby HBV Hájik v k. ú. Závodie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v