Podľa štatistík OECD z roku 2016 Slovensko patrí medzi štáty s najväčšími regionálnymi rozdielmi hlavne čo sa týka výšky príjmov a miery nezamestnanosti (.pdf). Súvislosti s touto problematikou Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku poukázal na to, že napriek dobrým makroekonomickým výsledkom Slovenska niektoré regióny z tohto pozitívneho vývoja neprofitovali. Jedným z priorít Európskej komisie resp. jej kohéznej politiky je práve znižovanie regionálnych rozdielov medzi regiónmi EÚ. V programovom období 2014 - 2020 je pre najmenej rozvinuté krajiny Slovenska vyčlenená suma 9,13 milióna eur z celkovej sumy vynaloženej pre účely kohéznej politiky, ktorá predstavuje 13,9 milióna eur. Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša, na Slovensku sa od roku 2013 regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti pomaly znižujú, naopak rozdiely v miere chudoby či príjmoch sú nemenné, čoho dôkazom je aj analýza INEKO o regionálnych rozdieloch na Slovensku (.pdf, s. 2). Nakoľko však neexistuje výskum alebo štatistika, ktorá by skúmala priamy vzťah medzi eurofondami a zmiernením regionálnych rozdielov, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.  

Výrok bol spomenutý v