Celková alokácia všetkých programov na programové obdobie 2014 - 2020 predstavuje sumu 15,493 miliard eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Blanárom uvedená suma je celkovou alokáciou všetkých programov bez Programu rozvoja vidieka (13,99 miliard eur), ktorá však bola aj médiami prezentovaná ako celková suma eurofondov. K 31. januáru 2018 sa využilo len 11,49 % z celkovej sumy v rámci prvej polovici programového obdobia. Výrok napriek nepresnosti hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v