…štát si nenechal žiadne kontrolné mechanizmy a dnes v podstate nemôže zasahovať do rozhodnutí vyšších územných celkov.

V súčasnosti naozaj chýba istý kontrolný mechanizmus, ktorým by štát kontroloval činnosť vyšších územných celkov. Jediná kontrolná činnosť je vykonávaná Úradom vlády SR, a to iba v medziach plnenia prenesenej štátnej správy týmito orgánmi, prípadne NKÚ v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami určenými na prenesený výkon štátnej správy. Rovnako o tom hovorí aj zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Mechanizmus, ktorý by zaisťoval a uskutočňoval kontrolu v rámci vlastných kompetencií VÚC v súčasnosti v podmienkach SR neexistuje. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok odznel v kontexte odborného vzdelávania, nakoľko nedávno premiér avizoval opätovnú centralizáciu stredných odborných škôl, ktoré v súčasnosti spadajú pod krajské samosprávy. Súvislosti s týmto vyslovil názor, že podľa neho pri zriaďovaní vyšších územných celkov "štát si nenechal žiadne kontrolné mechanizmy"
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe hovorí, že vyššie územné celky podliehajú kontrole Úradu vlády SR iba pri plnení úloh štátnej správy. Rovnako o kontrole voči VÚC hovorí aj zákon č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade. Konkrétne ide iba o kontrolu hospodárenia s "majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami."

Spomínané dve kontroly sú v praxi označované ako vonkajšie kontroly voči VÚC, ktoré však vykonáva štát, prípadne štátom poverené orgány. Ak by sme sa pozreli na vnútornú kontrolu, ktorá je zameraná na priame, nie prenesené úlohy, činnosti a kompetencie, tú vykonáva v rámci VÚC predovšetkým hlavný kontrolór daného vyššieho územného celku, prípadne príslušné krajské zastupiteľstvo. Tieto orgány však patria do sústavy samotného kraja, tým pádom sa nejedná o žiaden mechanizmus zo strany štátu.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Fico o sociálnom balícku

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom velkom sociálnom balícku súcasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.