…poistné nepodlieha ani dani z pridanej hodnoty. Potom sú tu proste nejaké iné daňové povinnosti našich poisťovní.

Výrok odkazuje na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani u pridanej hodnoty. Podľa § 37 týkajúceho sa poisťovacích služieb je od dane oslobodená "poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní."  Finančná správa ďalej vysvetľuje túto výnimku: "Podmienkou oslobodenia predmetných služieb je poskytovanie zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní." 


Poisťovne podľa § 68 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve: "sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky." Podľa § 68a predmetného zákona je poisťovňa tiež povinná odviesť 8 % z poistného z odvetví neživotného poistenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Kažimír o ekonomickom raste

Minister financií SR Peter Kažimír (SMER-SD) bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o ekonomickej kondícii Slovenska. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.