… my (PSK, pozn.) môžeme ovplyvňovať platy našich zamestnancov, máme ich 6 tisíc. (…) teraz za posledné dva roky, aj tento rok, dávame na záver roka 50 – 100 % z 13. platu…

Peter Chudík správne uviedol približný počet zamestnancov úradu a zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zápisnice z decembra roku 2015 aj 2016 potvrdzujú, že zastupiteľstvo schválilo odmeny pre poslancov a podpredsedov. O odmenách pre zamestnancov v roku 2016 vo forme 13. platu informovala aj hovorkyňa úradu. Informácie o podobnom odmeňovaní v roku 2015 a 2017 nie sú dostupné. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.
Chudík hovorí o počte zamestnancov, ktorí spadajú pod PSK a o tom, že kraj môže ovplyvňovať ich platy. O týchto bodoch sa vyjadril pravdivo.
Podľa §9  ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) "Samosprávny kraj financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov"
Prešovský samosprávny kraj mal podľa záverečného účtu z roku 2016 vo svojej pôsobnosti k 31. decembru 2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 136 organizácií.

V záverečnom účte sa takisto píše, že plánovaný počet zamestnancov (úradu PSK) podľa organizačnej štruktúry úradu bol k 31. decembru 2016 224 zamestnancov,
ku koncu sledovaného obdobia bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 202, 18 zamestnancov bolo vykazovaných v mimoevidenčnom stave (materská a rodičovská dovolenka a uvoľnenie na výkon verejnej
funkcie)

V oblasti doprava bolo evidovaných 621 zamestnancov, v oblasti vzedlávanie tvoril súčet zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácii 3 529 a v oblasti sociálne zabezpečenie 1 462. Spolu so zamestnancami úradu PSK, ktorých bolo 202 (bez zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke a uvoľnených na výkon verejnej funkcie) vyplácal PSK podľa záverečného účtu 5 814 zamestnancov, čiže približne 6 tisíc.
Chudík tiež uviedol. že tento rok, ako aj posledné dva roky dá zamestnancom v kraji odmenu vo forme 13. platu vo výške 50-100 % regulárneho platu. Informácie o tohtoročných odmenách na konci roka sa nám nepodarilo dohľadať.
V roku 2016 informoval portál denníku SME, že "Zamestnanci všetkých organizácií v pôsobnosti PSK dostanú podľa vedúcej finančného odboru Márie Holíkovej koncoročné odmeny v podobe 13-teho platu.V každej organizácii si na tento účel mali ušetriť zhruba polovicu nákladov. Rozdiel v sume im doplatí Úrad PSK."
Podľa zápisnice z 22. zasadnutia zastupiteľstva PSK z 12. decembra 2016, schválili poslanci odmeny vo výške mesačného platu podpredsedom a poslancom kraja.
Taktiež podľa zo zápisnice 15. zasadnutia zastupiteľstva PSK z 15. decembra 2015 si nechali poslanci aj podpredsedovia schváliť odmeny vo výške 500 €
V oboch prípadoch zastupiteľstvo nerokovalo o odmenách pre zamestnancov úradu a poslancov v zriaďovateľských organizáciach.

Výrok bol spomenutý v