…príkladom dobrých riešení je Spišský Hrhov, kde bola nezamestnanosť skoro 100 % (…) má 1450 obyvateľov, z toho 50 % Rómov (…) vytvorili tam nezamestnanosť 10 % v rómskej komunite…

Ján Lunter hovorí o verejne známom príklade obce Spišský Hrhov, kde sa podarilo úradujúcemu starostovi Ledeckému výrazne znížiť nezamestnanosť (aj) miestnej rómskej komunity. Lunter neuvádza správny údaj o podiele rómskeho obyvateľstva, údaje o miere nezamestnanosti sú nepodložené. Kvôli nesprávnosti údaju o veľkosti rómskej komunity hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Spišský Hrhov je obec v okrese Levoča. V súčasnosti má podľa svojej oficiálnej webstránky 1445 obyvateľov. Táto obec vyhrala v septembri 2015 súťaž "Dedina roka 2015," ktorej vyhlasovateľom je okrem iného Ministerstvo životného prostredia SR a generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko. Podľa zverejnenej tlačovej správy táto obec "najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených oblastiach a dosiahnuté výsledky sú prezentovateľné na národnej a medzinárodnej úrovni."

V dokumente (.pdf), ktorý prezentuje dôvody, vďaka ktorým obec uspela v predmetnej súťaži, sa spomína obecný podnik Hrhovské služby, s.r.o., ktorý je v stopercentnom vlastníctve obce Spišský Hrhov. Tento podnik "zabezpečuje výstavbu bytových domov aj z recyklovaného odpadového dreva, rekonštrukciu budov, vyrába palivo z obnoviteľných zdrojov – drevnú štiepku a peletky, má stolársky program, poskytuje poľnohospodárske a záhradkárske služby, zapožičiava mechanizmy, stroje a pracovné náradie." (.pdf, s. 2) Za vznikom tohto podniku stojí starosta obce Vladimír Ledecký. Podľa viacerých dostupných zdrojov bola v roku 1998, keď Ledecký nastúpil do funkcie starostu, nezamestnanosť v obci takmer 100 %. Hoci sa zdroje líšia v tom, či išlo o nezamestnanosť všetkých obyvateľov obce, alebo len tamojšej rómskej komunity, väčšina sa zhoduje na takmer stopercentnej nezamestnanosti rómskeho obyvateľstva obce. Práve táto mimoriadne problematická situácia bola impulzom k založeniu už spomínaného obecného podniku.

I keď v takmer všetkých uvedených dokumentoch obci a jej starostovi priznávajú úspech v jeho úsilí zvýšiť zamestnanosť rómskej komunity, žijúcej v tejto obci, v žiadnom z nich sa neuvádza, že by sa mu podarilo znížiť úroveň nezamestnanosti tejto komunity na 10 %, ako to uvádza Ján Lunter vo svojom výroku. Bibiána Takáčová vo svojej bakalárskej práci z roku 2015 (.pdf), venujúcej sa nezamestnanosti na východnom Slovensku v kontexte komunitnej práce, napríklad spomína, že vplyvom založeného obecného podniku je v Spišskom Hrhove 30 % tamojších Rómov zamestnaných v pracovnom pomere a 90 % zamestnancov tohoto podniku tvoria Rómovia. (.pdf, s. 39) Z uvedeného však nemožno vyvodiť záver o desaťpercentnej nezamestnanosti Rómov v tejto obci.

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017 - 2023 (.pdf) uvádza aktuálny údaj o dvojpercentnom podiele rómskej populácie na celkovom obyvateľstve obce. (.pdf, s. 9), pritom obyvatlia sa mohli prihlásiť aj inej (napr. slovenskej) národnosti,ktorá podľa týchto údajov tvorí 88 % obyvateľstva obce (9,5 % národnosť neuviedla, resp. označila možnosť "iná").

Atlas rómskych komunít (.pdf) z roku 2013 odhaduje podiel obyvateľstva s rómskou národnosťou na 22,9 %. Demagog.SK požiadal o vyjadrenie aj starostu obce Spišský Hrhov, Vladimíra Ledeckého. Ledecký taktiež poukázal na nesprávny údaj o podiele rómskej komunity v obci, totiž "50 % Rómov bolo u nás pred 12 rokmi. Bol nárast neromského obyvateľstva a dnes už je to percento nižšie".

Výrok bol spomenutý v