…zákon o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti jasne stanovuje, že úhrady za návštevu pohotovosti sa platia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, (…).

V Zákone č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa vo štvrtej časti venuje úhradám za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V  § 38, v ods. 4 sa uvádza: "Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi (zdravotnej starostlivosti, pozn.) po ich poskytnutí (...)." V ods. 3 je pritom uvedená aj návšteva pohotovostnej služby, a to konkrétne v písm. c: "spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,"

Z uvedeného zákona teda vyplýva. že poplatky na pohotovosti sa platia tomu, kto poskytuje zdravotnú starostlivosti a výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v