Zo Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obec "zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu MIESTNYCH komunikácií" (Zákon 369/1990 Zb. § 4, ods. 3 pís. f). Podľa Zákona o pozemných komunikáciách sú zase za údržbu cesty zodpovední jej vlastníci a správcovia, pričom "Cesty II. triedy a III. triedy (...) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja" . (Zákon 135/1961 Zb. § 3d). Ak teda VÚC vlastní cestu, je práve on zodpovedný za jej správu a údržbu, nie obec. Informácie potvrdzuje aj portál Pravda.sk. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Výrok bol spomenutý v