Daň z motorových vozidiel (…) Baška ako poslanec NR SR hlasoval za odobratie tejto kompetencie krajom…a tá daň by bola zhruba 14 miliónov eur

Za zákon
upravujúci spôsob vyberania daní z motorových vozidiel, vďaka ktorému
prišli kraje o právomoc vyberať tieto dane, hlasoval aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V rozpočtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počitalo so sumou približne 14 miliónov eur z tejto dane, za trojročné obdobie.Výrok Štefana Škultétyho
hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, bol schválený Národnou radou Slovenskej
republiky 26. novembra 2014. Zákon pozmenil systém platenia daní z motorových
vozidiel tak, že odobral právomoc vyšším územným celkom určovať túto daň. Daň
bola určená
jednotne zákonom. Takisto sa zmenil účet kam putujú zaplatené dane z motorového
vozidla. Podľa starého zákona
išli peniaze jednotlivým daňovým úradom a následne krajom, nový zákon
stanovil,
že pôjdu rovno do Štátnej pokladnice.

Poslanec za Smer SD Jaroslav Baška 26. novembra 2014 hlasoval
za prijatie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových
vozidiel. 

Rozpočet Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre roky 2013 - 2015 počítal s objemom dane z motorových
vozidiel vo výške 13
551 720 eur za tri roky (.pdf,
s.3). V rozpočte
TSK pre roky 2014 – 2016 sa spomína suma 13 400 000 eur (.pdf,
s.6). Prijatím zákona
č. 361/2014 Z.z. o dani z
motorových vozidiel však kraj o tieto peniaze prišiel, putovali rovno do
Štátnej pokladnice.

Výrok bol spomenutý v