…to je napríklad Banská Bystrica, že sa k tým eurofondom nedostane ani vďaka oddlženiu lebo stále nebudú plniť podmienku, ktorá je Bruselom nadefinovaná podniku v ťažkosťach, dávame my peniaze zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvo zdravotníctva SR vypísalo výzvy na rekonštrukciu nemocníc celkovo za 153 miliónov eur. Peniaze majú ísť z eurofondov, pričom spoločnosti uchádzajúce o takéto príspevky musia spĺňať špeciálne podmienky dané Európskou komisiou, prípadne národnou autoritou. Minister zároveň presadil oddlženie nemocníc a takto umožnil, aby sa viac nemocníc mohlo zapojiť do výzvy v druhom kole. Po prvom kole oddlženia však nie všetky nemocnice budú splňovať podmienky, takou je napríklad aj nemocnica v Banskej Bystrici. Podľa súčasného nastavenia nemocnice nesmú byť tzv. "podnikmi v ťažkostiach", pričom táto podmienka sa odvíja od zadefinovania našich nemocníc ako organizácie vykonávajúce hospodársku činnosť. Podľa Európskej komisie sa oprávnenosť výdavkov určuje na národnej úrovni, podobný názor má aj predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Minister Drucker sa v minulosti vyjadril, že podmienku žiadala Komisia. Kvôli protichodným názorom tak hodnotíme výrok ako neoveriteľný.
Rezort zdravotníctva spustil prvé kolo výzvy v máji 2017 celkovo za 70 miliónov eur. Ako o tom sám minister Drucker informoval, o tieto peniaze môže uchádzať celkovo 44 nemocníc, podmienkou je, že nesmú byť tzv. podnikmi v ťažkostiach. Európska komisia definuje podniky v ťažkostiach takto (bod 20):
"Podnik sa preto považuje za podnik v ťažkostiach vtedy, ak nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností:
a) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (25), keď sa viac ako polovica jej upísaného základného imania (26) prekryla akumulovanými stratami. To je prípad, keď odpočet akumulovanej straty z rezerv (a všetkých ostatných prvkov všeobecne považovaných za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) vedie k zápornej súhrnnej sume, ktorá presahuje polovicu upísaného základného imania;

b) v prípade spoločnosti, keď aspoň niektorí spoločníci neobmedzene ručia za záväzky spoločnosti (27), kde sa viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy prekryla akumulovanými stratami;

c) keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá podľa vnútroštátneho práva na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť veriteľov;

d) v prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky:
i. bol účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému imaniu vyšší než 7,5 a
ii. pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k úrokovému krytiu bol nižší než 1,0
."

Minister Drucker už pri spustení prvého kola výzvy povedal, že bratislavská nemocnica sa nebude môcť uchádzať o tieto financie. Minister tiež povedal, že 44 nemocníc danú podmienku splňuje: "V súčasnosti je tam zaradených 12 nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva zdravotníctva, jedna v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva obrany. Máme tam osem nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
vyšších územných celkov, jednu nemocnicu, ktorá patrí mestu Kežmarok a
máme tam päť neziskových organizácií
". Druhé kolo výzvy by sa malo uskutočniť na budúci rok. Minister neskôr pripustil, že ani po prvom kole oddlžení nebude každá zo 44 nemocníc spĺňať dané podmienky. Zo śtátnych by sa mohli uchádzať nasledujúce štyri nemocnice: banskobystrická detská fakultná nemocnica s poliklinikou, fakultná nemocnica v Nitre a Nových Zámkoch a popradská nemocnica.

Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizovalo ministra kvôli nastaveniu podmienok pre čerpanie eurofondov. Podľa predsedu LOZ Petra Visolajského totiž "Túto podmienku (podnik v ťažkostiach, pozn.) našim
nemocniciam nestanovil Brusel, ale my sami, teda presnejšie rezort
zdravotníctva
(...) Táto podmienka je nezmyselná. Nemocnice, hlavne fakultné a
univerzitné, nie sú a nemôžu byť podnikom v ťažkostiach. Už len z toho
dôvodu, že ich dlhy preberá štát, teda de facto nemôžu skrachovať.
A štát ani nemôže pripustiť, aby sa stali podnikom v ťažkostiach,
ktorý by nedokázal vykonávať svoju funkciu. Už v súčasnosti vieme, že
sa štátne nemocnice budú oddlžovať, v tomto svetle sa javí ako
nezmyselné, najprv rozdať eurofondy súkromným ziskovým zariadeniam a
následne oddlžovať ostatné nemocnice zo štátneho rozpočtu
". Visolajský tu naráža na to, akým spôsobom boli definované naše nemocnice, pretože sa od toho odvíjajú aj podmienky čerpania eurofondov.

Oznámenie Európskej komisie o pojme štátnej pomoci uvedenom v článku
107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v časti 2.4 ods. 23  – 24 a 26 uvádza
"Systémy
zdravotnej starostlivosti v členských štátoch Únie sa od seba výrazne
líšia. Od týchto vnútroštátnych osobitostí závisí, či a do akej miery
spolu rozliční poskytovatelia zdravotnej starostlivosti navzájom
súťažia.

V
niektorých členských štátoch sú verejné nemocnice neoddeliteľnou
súčasťou národných systémov zdravotnej starostlivosti a sú takmer úplne
založené na zásade solidarity.Tieto nemocnice sa financujú priamo z
príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia a iných štátnych zdrojov a
svoje služby poskytujú bezplatne na základe univerzálneho pokrytia.
Súdy Únie potvrdili, že tam, kde existuje takáto štruktúra, príslušné
organizácie nekonajú ako podniky
.
V mnohých iných členských štátoch nemocnice a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ponúkajú svoje služby za odmenu, ktorú inkasujú priamo od pacientov alebo od ich poisťovne (40). V týchto systémoch existuje určitý stupeň hospodárskej súťaže medzi nemocnicami, pokiaľ ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti. V takom prípade skutočnosť, že službu zdravotnej starostlivosti poskytuje verejná nemocnica, nestačí na to, aby sa činnosť označila za nehospodársku."
Ministerstvo tak pracuje s definíciou, že verejné nemocnice vykonávajú hospodársku činnosť. Ministerstvo odkazuje na stanovisko, kde bol takýto postup v tomto prípade doporučený: "MZ SR má
k dispozícii stanovisko vypracované renomovanou konzultačnou spoločnosťou
Deloitte, z ktorého jednoznačne vyplýva, že o prostriedky z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja sa nemôže uchádzať podnik v ťažkostiach
,". V júni sa minister vyjadril v zmysle, že podmienku o podnikoch v ťažkostiach žiadala Komisia: "Európska komisia žiadala túto podmienku zadať, hoci napríklad v
predchádzajúcom Operačnom programe zdravotníctvo nebola. Teraz na nej
trvali. Žiadna nemocnica, ktorá je v ťažkostiach z pohľadu EBITDY alebo
dlhu, nie je oprávnená čerpať
".

Európska komisia (EK) vo svojom vyjadrení uviádza, že: "Podľa všeobecného nariadenia o kohéznej politike sa oprávnenosť výdavkov určí na základe vnútroštátnych pravidiel, teda na národnej úrovni (...) V prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý podporuje infraštruktúrne investičné aktivity, nariadenie nepodporuje "podniky v ťažkostiach" tak, ako je to definované v pravidlách EÚ o štátnej pomoci. Podľa zásady zdieľaného hospodárenia, ktorou sa riadi politika súdržnosti, zodpovednosť je na členskom štáte, aby stanovil kritéria s cieľom získať istotu, že tieto regulačné požiadavky sú splnené."  

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Drucker a Krajcí v O5M12

V nedelu 18. septembra boli hostami relácie O 5 minút 12 minister zdravotníctva Tomáš Drucker a poslanec NR SR a clen Výboru pre zdravotníctvo Marek Krajcí (OLaNO). Hlavnou témou diskusie bolo zdravotníctvo. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.