Pri prideľovaní výnosu z daní vyšším územným celkom, ktoré spomína Uhler, sa berú do úvahy ukazovatele odvodené od počtu ľudí s trvalým pobytom v kraji. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

O rozdelení výnosu dane vyšším územným celkom hovorí Nariadenie vlády o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve vo svojom treťom paragrafe nasledovne: 

" 1)Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) 9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
"

Podielové dane sa teda prideľujú najmä na základe počtu ľudí s trvalým pobytom a nie podľa sčítania obyvateľstva. To sa berie do úvahy len pri prideľovaní daní obciam (ktoré upravuje paragraf 2 toho istého zákona), ale i v tom prípade sa berie ohľad aj na počet obyvateľov s trvalým pobytom.

Výrok bol spomenutý v