Bratislavský samosprávny kraj vlastní už 9 rokov 90 tisícový pozemok v Petržalke, na ktorom po celý čas rastie iba burina

Výrok pochádza z videa zverejneného Rudolfom Kusým na Facebook stránke 2. júla 2017. Bratislavský samosprávny kraj skutočne v Petržalke vlastní pozemok, ktorého celková výmera je približne 90 000 m2. Vlastní ho však už od roku 2002, čo je viac ako 9 rokov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Petržalské noviny o pozemkoch na Family Park v Petržalke informujú nasledovne:
"Celková rozloha územia pre park je takmer 9 hektárov. Zo západu je ohraničená Dolnozemskou cestou, z juhu existujúcou komunikáciou, vedúcou k čistiarni odpadových vôd a pokračujúcou na hrádzu Dunaja. Z východnej časti tvorí hranicu autobusové depo, zo severu parcela 3021/130, ktorá je odčlenená na vybudovanie areálovej komunikácie. Územie tvorí nezastavaná rovinatá parcela. Plochu tvorí pole (poľnohospodárska pôda). Časť pozemkov (p.č. 3021/226, 3021/227 a 3021/228) je z dôvodu výstavby verejnoprospešnej stavby – okružnej križovatky na ulici Dolnozemská, predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena."

Výpis z portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uvádza pri vlastníctve daného pozemku BSK nasledovné:
1. Titul nadobudnutia: Žiadosť o zápis zo dňa 14.01.2003 - Delimitačný protokol zo dňa 14.08.2002

2. Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva podľa V-11255/2017 zo dňa 27.7.2017.

Časť dotknutých pozemkov teda vlastní BSK už od prelomu rokov 2002-2003, čiže viac ako 14 rokov. Neplatí teda Kusého tvrdenie o 9 rokoch vlastníctva.
Výpis ďalej uvádza aj plochy jednotlivých častí pozemku ( Orná pôda: 36 073 m2, 12 409 m2, 35918 m2, 1640 m2, 43 m2, 138 m2; Zastavané plochy a nádvoria: 105 m2, 2836 m2, 124 m2, Ostatné plochy 470 m2), ktoré dokopy predstavujú  89 756 m2, teda necelých 90 000 m2 ako uvádza Kusý.

Výrok bol spomenutý v