Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.

Milan Ftáčnik vyslovil toto obvinenie začiatkom júla 2017. Výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK sú evidované na transparentnom účte strany SaS pre voľby do VÚC 2017, tak ako je to povinné podľa zákona. Keďže sa volebná kampaň podľa zákona začína uverejnením rozhodnutia o konaní volieb v Zbierke zákonov, čo bolo pre tieto voľby 28. júna 2017, SaS nie je povinná na transparentnom účte zverejňovať výdavky pred týmto dátumom. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý.
Strana Sloboda a Solidarita má založený transparentný účet aj pre účel volieb do VÚC 2017, na ktorom eviduje aj výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK. Medzi výdavkami môžeme nájsť napríklad prenájom reklamných pútačov v Bratislave a okolí. Strana SaS eviduje pohyby na tomto účte od 28. júna 2017.

Ministerstvo vnútra zhŕňa potrebné informácie a časti zákonov k vedeniu kampane politickou stranou vo voľbách do VÚC aj na osobitnej časti svojho webuZákon o volebnej kampani upravuje financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy nasledovne:
"Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov."

Ohľadom transparentného účtu na financovanie volebnej kampane kandidátov a špeciálne pre náš výrok sú dôležité aj niektoré odseky § 3: 


"(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podľa odseku 3. Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu
(3) Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne."
K Ftáčnikovej výhrade ku kampani pred 28. júnom však možno namietať zákonom o volebnej kampani, ktorý v § 2 ods. 2 uvádza: "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb." V Zbierke zákonov bolo príslušné rozhodnutie uverejnené práve 28. júna 2017. 
Juraj Droba vysvetlil obdobie pred 28. júnom nasledovne: "Výdavky spred oficiálneho začiatku kampane boli hradené z bežného účtu SaS a budú zahrnuté do zúčtovania, ktoré SaS podľa zákona predloží Ministerstvu financií SR v riadnom termíne,". 
Transparentný účet má byť podľa zákona vedený počas volebnej kampane, teda v tomto prípade od 28. júna 2017 a reportovanie výdavkou je nutné aj pre dobu troch mesiacov pred začiatkom kampane.

Výrok bol spomenutý v