Frešo neváhal a od roku 2011 si za župné peniaze objednával inzerciu, akože na propagáciu župy – rozumej seba samého. K dnešnému dňu „preinvestoval“ len v dvoch malých regionálnych mesačníkoch prinajmenšom 155 000 EUR (roky 2011-2014 suma 115 200 EUR, roky 2015-2016 suma 40 000 EUR). Okrem toho, na internete svieti nová objednávka za ďalších 19 984 EUR.

Výrok pochádza z Uhlerovho blogu z 22. júna 2017. Regionálne mesačníky, ktoré Uhler spomína, sú Záhorí.sk a ProZáhorí. Uvádzané sumy pre roky 2011-2014 a 2015-2016 sú správne, takisto aj suma19 984 eur za poslednú objednávku kraja pre občianske združenie Záhorí.sk, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pre rok 2011 sú na webe BSK dostupné 3 faktúry od OZ Pre lepšie Skalicko za prvé tri mesiace roka 2011, každá na 2400 eur. V období 2011-2015 bola cena za mesačnú inzerciu v časopise 2400 eur, čo za dané obdobie činí skutočne spolu 115 200 eur.  V období apríl 2012 až január 2015 bolo na základe faktúr vyplatených za inzerciu v mesačníku ProZáhorí spolu 84 000 eur (35 faktúr na 2400 eur). 

Bratislavský samosprávny kraj uzavrel tiež zmluvu s OZ Záhorí.sk na obdobie 1. júl 2015 až 30. jún 2016. Na základe tejto zmluvy si objednal 4 strany mesačne v časopise Pro Záhorí na PR články. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bola 39 999,0000 EUR, čo sa po zaokrúhlení zhoduje so sumou 40 000 eur, ktorú uvádza Uhler.
Posledná objednávka, ktorú eviduje web BSK, je z februára 2017 na sumu 19 984 eur. Júnové číslo mesačníka Prozáhorí obsahuje tri strany pod názvom Novinky z bratislavskej župy (.pdf, s.7-9). Na prvej zo strán je článok s fotkou Pavla Freša o tom, že župa sa chystá ubytovať zamestnancov sociálnych služieb, článok cituje Freša a dvoch ďalších pracovníkov župy. Ďalší článok je o podpore cyklodopravy s vyjadrením Freša, jedna celá strana s ilustráciou propaguje turistický vlak Záhoráčik, ďalšia je o testovaní športovej zdatnosti gymnazistov v kraji, kde sa v článku opäť vyjadruje Frešo. 

Januárové vydanie, teda vydanie pred prepuknutím kritiky inzercie v mesačníku, obsahuje dve strany propagujúce častejšie čítanie kníh a súťaž Vráťme knihy do škôl, ďalšia strana je venovaná divadlu proti extrémizmu, kratší článok hovorí o modernizácii cesty v kraji, ďalší propaguje župné aktivity proti extrémizmu, najmä návštevy múzeí a pamätníkov holokaustu. Články obsahujú aj niekoľko citácií župana a jednu jeho fotku (.pdf, s.7-10).

V rokoch 2011 - 2014 inzeroval BSK aj v mesačníku Záhorí.sk. Júlové číslo z roku 2012 obsahuje 4 strany venované novinkám VÚC a podujatiam v kraji, podporovanými VÚC. Dané číslo obsahuje jednu fotku s Frešom a neobsahuje žiadnu jeho citáciu či vyjadrenie (.pdf, s.7-10)

Výrok bol spomenutý v