Je tu (pozn. v PSK) najvyššia migrácia obyvateľstva a taktiež kraju patrí posledné miesto z hľadiska prílevu zahraničných investícií.

V PSK je podľa Štatistického úradu SR skutočne najvyššie migračné saldo v rámci krajov v SR. PSK je tiež na tom v porovnaní s inými krajmi najhoršie, čo sa týka objemu zahraničných investícii. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok Andreja Gmittera sme zaznamenali 10. júla 2017. Do úvahy preto budeme brať predovšetkým tie údaje, ktoré boli zverejnené k začiatku júla 2017.

Čo sa týka migrácie obyvateľstva v PSK, dáta čerpáme z Štatistického úradu SR. Za kľúčový ukazovateľ pre posúdenie predmetnej časti výroku považujeme migračné saldo. "Migračné saldo je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (.pdf, s. 46). Prešovský samosprávny kraj má migračné saldo na úrovni - 1 564 osôb. Najlepšie je na tom Bratislavský kraj so saldom 6 308, nasleduje Trnavský s hodnotou 1 545, Košický - 264, Nitriansky - 337, Žilinský - 422 a Trenčiansky - 464. Ako posledný sa umiestnil Prešovský samosprávny kraj. Údaje sú vedené za kalendárny rok 2016.

Čo sa týka prílevu zahraničných investícii do Prešovského kraja, z verejne dostupných údajov sa dá vyvodiť, že je na tom v rámci krajov v SR najhoršie. Potvrdzuje to aj PSK na svojom internetovom sídle, keď uvádza : "Z hľadiska prílevu zahraničných investícií je postavenie Prešovského kraja podpriemerné a v rámci Slovenska mu patrí dlhodobo posledné miesto. Momentálne je kraj atraktívny prevažne pre investície s lacnou montážnou výrobou."

 
Pre úplnosť dodávame, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu uvádza na svojej internetovej stránke, že v rámci ukončených investičných projektov, kde SARIO pomohlo za roky 2002 – 2016 patrí z hľadiska územnej príslušnosti Prešovskému kraju posledné miesto. PSK zrealizoval iba 8 % z 468 projektov. SARIO však nerozlišuje, či sa jedná o tuzemské, alebo zahraničné investície.

Najnovší údaj týkajúci sa priamych zahraničných investícií krajov zverejnila Národná banka Slovenska za rok 2014. Prešovský kraj obsadil posledné miesto s prílevom v hodnote 655 833 eur. Lepšie na tom bol Bratislavský kraj s 28 351 228,  Košický kraj s 2 722 883 eurami, Žilinský kraj s 2 722 713 eurami, Trenčianský kraj s  2 299 268 eurami, Trnavský kraj s 1 815 434 eurami, Nitrianský kraj s 1 641 344 a Banskobystrický kraj s 760 536 eurami. 

Výrok bol spomenutý v