…kontrolné zistenia ministerstva práce predsa zistili, že oni (Čistý deň, pozn.) nemali psychológa, čo je podmienka akreditácie. Nemali vypracované individuálne resocializačné plány, mali postrácané zápisy psychologických sedení, ako som povedala.

Ústredie práce po kontrole v kontroverznom resocializačnom zariadení síce poukázalo na to, že v určitom období v stredisku chýbal psychológ, čo je podľa zákona potrebná odborná spôsobilosť pre akreditáciu, Čistý deň sa však voči zisteniu odvolal a zoznam zamestnancov (no spochybnený verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou) dodatočne predložil.Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

 
Udelenie či odobratie akreditácie resocializačným strediskám (RS) upravuje zákon o sociálnoprávnej ochrane detí. Čo sa týka prvej časti výroku, podmienkou akreditácie resocializačných stredísk podľa tohto zákona je aj odborná spôsobilosť zamestnanca (§ 79 ods. 5 písmeno a), keďže v § 63 ods. 4 sa ako jedna z činností resocializačného strediska udáva aj vykonávanie psychologickej starostlivosti. 
Vo svojej mimoriadnej správe verejná ochrankyňa správ Jana Dubovcová navyše upozornila na tzv. Protokol o výsledku kontroly ústredia práce zo dňa 29. apríla 2016, kde "je uvedené, že v období od 01.05.2015 do 31.07.2015 nebol v RS Čistý deň zamestnaný žiadny psychológ a zariadenie zároveň nezaznamenávalo vyhodnotenie podrobností o priebehu individuálneho resocializačného procesu raz za tri mesiace v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately." (.pdf, str.16) Práve spomínané hodnotenie priebehu individuálneho resocializačného procesu, ktoré spomína aj Nicholsonová, v § 63 ods. 7 vyžaduje aj zákon. Avšak tieto spomenuté tvrdenia sa v zákone vzťahujú na § 85 ods. 2, kedy v prípade nedodržania podmienok pre udelenie akreditácie môže ministerstvo začať konanie o jej zrušení a nie ju rovno zrušiť.

Dubovcová vo svojej správe ďalej uvádza a spochybňuje dodatočne priložený zoznam odborných zamestnancov RS: "RS Čistý deň sa voči zisteniam ústredia odvolalo a ústrediu predložilo zoznam zamestnancov za obdobie od 01.01.2015 do 31.10.2015, spolu s opisom ich pracovných zaradení. Z predmetného zoznamu vyplývalo, že v období od 01.05.2015 do 31.07.2015 boli na pozícii psychológa v RS Čistý deň zamestnaní pán Mgr. Mário Kolesár a pán Mgr. Peter Tománek".

...

"Podľa pečiatky na sprievodnom liste, prílohou ktorého mal byť zoznam zamestnancov, bol tento sprievodný list ústrediu doručený ešte dňa 29.02.2016. Protokol ústredie pritom vypracovalo až 29.04.2016 a RS Čistý deň námietky vypracovalo až 15.06.2016. Je teda otázne ako RS Čistý deň vedelo už dňa 29.02.2016, že ústrediu má zaslať zoznam zamestnancov. Ďalej nie je zrejmé, prečo ústredie považovalo predmetný zoznam za relevantný dôkaz toho, že obaja zamestnanci vykonávali v danom čase pozíciu psychológa, ak im neboli predložené ich pracovné zmluvy. Ak obaja v tom čase na danej pozícií naozaj pracovali, nie je jasné, z akého dôvodu RS Čistý deň pracovné zmluvy nepredložilo už počas kontroly, ale až v rámci námietok k protokolu." (pdf, str.17)
Čo sa týka tvrdenia Nicholsonovej ohľadom nevypracovania individuálnych resocializačných
plánov, tie sa vypracovávajú raz mesačne. Podľa zistení vypracované aj boli, ale je otázna ich indivdualita. Vo všetkých plánoch sú  totožné metódy a formy práce a tak sú pochybnosti o zabezpečovaní individuálnych potrieb detí (.pdf, s. 16 - 17),
Ministerstvo sa rozhodlo ponechať RS akreditáciu z toho dôvodu, že nemá dostatočné informácie na to, aby mohlo dôjsť k jej odobraniu. Správu verejnej ochrankyne práv navyše označilo ministerstvo za účelovú a jasne politickú.

Výrok bol spomenutý v