Zo zákona má ústredie práce povinnosť pravidelne všetkým zriaďovateľom škôl dávať informácie o potrebách trhu práce.

Ján Richter hovorí o Zákone č.61/2015, ktorý bol schválený na 48. schôdzi NR SR dňa 12.marca 2015 a 31.marca bol vyhlásený v Z.z. ako Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 61/2015. V Čl. I §  30 sa uvádza, že Ústredie práce raz ročne tieto informácie zverejňuje. Síce nejde o priame poskytnutie či zaslanie informácii zriaďovateľom, ale "len" ch zverejnenie, výrok i tak hodnotíme ako pravdivý.
Návrh zákona bol do NR SR doručený 9. januára 2015, pričom jeho navrhovateľom bola vláda, resp. Ministerstvo školstva. V I. čítaní z 28. januára 2015 NR SR rozhodla o gestorskom výbore s lehotou na prerokovanie 9. marca 2015. V II. čítaní na 48. schôdzi NR SR zo dňa 12. marca 2015 boli prednesené doplňujúce návrhy zákona, predložené napr. Martinom Froncom a Eugenom Jurzycom. Následne bolo znenie zákona schválené v III. čítaní. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov 31. marca 2015 a účinnosť nadobudol od 1. apríla 2015.
"Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva raz ročne zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania." 
Podľa ministerstva školstva bolo cieľom nového zákona umožniť plynulý prechod absolventov stredných odborných škôl zo vzdelávania na trh práce a zníženie rizika nezamestnanosti mladého absolventa. Zákon mal tiež motivovať zamestnávateľov, aby vstupovali do systému odborného vzdelávania a prípravy už na stredných školách, a mohli tak  poskytnúť žiakom zo strany konkrétnych spoločností praktické vyučovanie. Zákon tiež dal nový legislatívny rámec duálnemu vzdelávaniu. 

V novembri roku 2016 sa Robert Fico pustil do kritiky stredných škôl, ktoré nepripravujú žiakov na prax. Vinu v tejto situáciu majú podľa neho aj župy: "Úrad práce im posiela rôzne analýzy a prognózy na daný rok i konkrétne odporúčania, ale na konci dňa si poslanci samosprávnych krajov urobia tak či tak, čo chcú. Toto bude asi prvý prelom do vzťahu medzi štátom a vyššími územnými celkami (VÚC). Jednoducho to budú musieť rešpektovať," povedal Fico. Na túto tému sa chcel so županmi rozprávať. Pripustil, že pokiaľ nebudú v tejto oblasti spolupracovať, môže dojsť k ďalšej zmene zákona.

Výrok bol spomenutý v