v roku 2013 bolo podpísané memorandum, na základe ktorého vláda poskytla niektoré výhody U.S. Steel za podmienky, že nebude hromadne prepúšťať a teda že ostane na trhu.

Memorandum o porozumení (.pdf) bolo uzavreté medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation a do platnosti vstúpilo 26. marca 2013. Obe strany sa týmto memorandom zaviazali navzájom si poskytovať určité výhody, respektíve dodržiavať podmienky zmluvy, medzi ktorými boli zahrnuté aj výhody pre oceliarsku spoločnosť od vlády SR a podmienky, za ktorých by spoločnosť nemala hromadne prepúšťať zamestnancov (.pdf,s.6). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Medzi výhody, ktoré mala Slovenská republika poskytnúť U.S. Steel patrí napríklad novelizácia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, sľub SR nemeniť poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadu v rokoch 2013 a 2014, sľub zvažovať podporu projektov spoločnosti, atď. (.pdf,s.2.)
U.S. Steel sa taktiež zaviazala memorandom dodržiavať určité podmienky, medzi ktoré patrí napríklad stretávanie sa zástupcov U.S. Steel a Slovenskej republiky trikrát ročne za účelom preskúmania návrhov SR ohľadom hospodárskeho rastu Slovenska, spôsobov zlepšenia podnikateľských podmienok a tiež ohľadom informovania o podmienkach v oceliarskom priemysle. Ďalšie stimuly sa týkali zamestnanosti. U.S. Steel a jej dcérske spoločnosti sa zaviazali zdržať sa hromadného prepúšťania do 31. decembra 2014 za predpokladu, že ,,nedôjde k závažnému spomaleniu ekonomiky alebo podstatným nepriaznivým zmenám (vrátanie prípadov vyššej moci) voči sučasným podmienkam na trhu s oceľou,"  do 31. decembra 2017 sa USSK a jej dcérske spoločnosti zdržia hromadného prepúšťania, pričom ,,budú využívať iba prirodzený úbytok pracovných síl, aby bolo možné pri výkone podnikateľskej činnosti dosiahnuť efektívnejšiu úroveň zamestnanosti v porovnaní s existujúcou úrovňou," avšak napríklad za podmienky, že bude existovať Kolektívna zmluva týkajúca sa dotknutých zamestnancov, nedôjde k závažnému spomaleniu ekonomiky. alebo podstatným nepriaznivým zmenám, ktoré by sa dotkli trhu s oceľou, atď. (.pdf,s.5.)
K 1. aprílu 2016 a k 1. máju 2016 došlo v oceliarni k zrušeniu 29 pracovných miest, čo ale podľa Ministra práce Jána Richtera a podľa informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ale v prípade U.S. Steel neznamená hromadné prepúšťanie. O hromadnom prepúšťaní môžme hovoriť vtedy, ak spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 300 zamestnancov začína s prepúšťaním najmenej 30 zamestnancov.  
V poslednom čase sa, taktiež šíria správy o možnom odchode U.S. Steel zo Slovenska a predaji košickej oceliarne čínskym investorom. Američania sa pritom zaviazali nepredať U.S. Steel Košice do roku 2018. Za prípadné porušenie dohody hrozia Američanom bližšie nešpecifikované pokuty. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Danko, Pellegrini a Jurzyca v TA3

Hostia relácie V politike diskutovali najmä o energetike a zamestnanosti. Predseda parlamentu mal v relácii vyhradenú polhodinu bez diskusného oponenta, takisto sme vybrali jeho výroky týkajúce sa energetiky.