A že je napadnutá alebo spochybnená legitimita tej vyhlášky, ktorá je z 8.2. Pretože naozaj funkcia mala zaniknúť pánovi Holjenčíkovi 7.2.

Funkcia Holjenčíkovi podľa znenia abdikačného listu mala v súlade zo zákonom zaniknúť 8. februára 2017, teda legitimita vyhlášky ním podpísanej v ten istý deň (8. 2. 2017) je z toho dôvodu spochybnená. Výrok z toho dôvodu hodnotíme ako pravdivý.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)  zverejnil rozsiahlu vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Vyhláška nadobúda platnosť i účinnosť 8. februára 2017, čo vyplýva z § 48 predmetnej vyhlášky. 
Holjenčík poslal prezidentovi abdikačný list, ktorý bol síce doručený Kancelárii prezidenta SR už 7. februára 2017 avšak Holjenčík sa vzdáva funkcie až ku 8. februáru 2017. Uvedené konanie nie je v rozpore so zákonom – § 5 ods. 10 zákona č. 250/ 2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach stanovuje: "Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie" 
"V abdikačnom liste, ktorý doručil prezidentovi 7. 2. , sa totiž vzdal svojej funkcie k 8. 2. , čo by malo znamenať, že prvou sekundou tohto dňa už bol odstúpený a vyhlášku tak už podpisovať nemal," tvrdí na svojom blogu Galek.
Na čele ÚRSO stojí predseda, ktorý je vymenovaný a odvolaný prezidentom Slovenskej republiky na návrh vlády SR. (§ 5) Predseda ÚRSO je štátnym zamestnanecom a zároveň predsedom rady tohto úradu. Funkčné obdobie predsedu trvá šesť rokov, ten môže byť vymenovaný za predsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Matovic a iní v RTVS

Relácia RTVS bola venovaná najmä cenám energií a celkovo energetike na Slovensku. Vybrali sme na overenie niekolko výrokov Igora Matovica (OLaNO-NOVA) a Karola Galeka (SaS) a tiež jeden výrok Jaroslava Pašku (SNS).