Toto nám vyčítala aj Európska komisia. Mali sme tu pajlot, ktorý presne o tomto hovoril, že ten regulačný úrad nie je nezávislý a takisto treba zabezpečiť vyššiu dereguláciu.

Je pravdou, že sa spustila procedúra EU Pilot, pretože boli na Slovensku pochybenia o nezávislosti regulačného úradu. Európska komisia skutočne zdôrazňuje aj potrebu vyššej deregulácie. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Otázky o nezávislosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa objavujú už niekoľko rokov. Napríklad SaS v roku 2015 podala návrh na odvolanie šéfa ÚRSO s odôvodnením, že konal v rozpore so zákonom o regulácii. Podľa daného zákona má predseda ÚRSO konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, samosprávy alebo iných osôb. 

EU Pilot bol
vytvorený Európskou komisiou za účelom rýchlejšej a lepšej vzájomnej
výmeny informácií pri riešení sťažností alebo dožiadaní týkajúcich sa správnej
interpretácie, implementácie a aplikácie práva EÚ. 

EK sa zaujímala o transpozíciu tzv. tretieho energetického balíčka. Išlo jej hlavne o to, akým spôsobom je zaistená nezávislosť orgánov vlády od ÚRSO. Skúmali odôvodnenosť a opodstatnenosť rozhodnutí úradu a zaistenie nezávislého mechanizmu odvolania voči jeho rozhodnutiam. Predseda ÚRSO vydáva rozhodnutia a zároveň je aj predsedom Regulačnej rady, teda rozhoduje aj o odvolaniach čo sa zdalo Komisii značne podozrivé. Brusel žiadal o vysvetlenia predpisov týkajúcich sa oddelenia prevádzkovateľov prenosových sústav/prepravných sietí, nezávislosti a právomocí národných regulačných orgánov aj ochrany spotrebiteľov. Oficiálne boli dve smernice tretieho energetického balíka zavedené zákonmi o energetike a o regulácii z roku 2012, Európska komisia má množstvo pochybností o správnosti ich transpozície. 

Vytváranie jednotného trhu EÚ s energiami znamená i harmonizáciu pravidiel v jednotlivých členských štátoch. Európska komisia viac krát odporučila členským krajinám EÚ nemonopolnú činnosť dodávky elektriny a plynu deregulovať. Podľa opatrenia Balík pre energetickú úniu sa majú postupne všetky regulované ceny pre koncových odberateľov odstrániť. V Balíku pre energetickú úniu sa píše: "Komisia sa bude v rámci
pravidiel hospodárskej súťaže a správy hospodárskych záležitostí usilovať o postupné
zrušenie regulovaných cien pod úrovňou nákladov. Zároveň členské štáty vyzve
k vytvoreniu časového plánu postupného zrušenia všetkých regulovaných cien
." (.pdf, s. 12).

V balíku pre energetickú úniu "Hoci dnes v Európskej únii existujú pravidlá pre energetiku stanovené na európskej
úrovni, v praxi sa uplatňuje 28 vnútroštátnych regulačných rámcov. Tento stav nemôže
ďalej pretrvávať. Potrebujeme integrovaný energetický trh otvorený väčšej hospodárskej
súťaži, zvýši trhovú efektívnosť lepším využívaním zariadení na výrobu energie v celej
EÚ a spotrebiteľom prinesie prijateľné ceny."
 (.pdf, s. 3). Komisia v trvá na tom,
aby členské štáty plne implementovali a presadzovali tretí balík predpisov pre vnútorný
trh s energiou, najmä pokiaľ ide o oddelenie a nezávislosť regulačných
orgánov. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Matovic a iní v RTVS

Relácia RTVS bola venovaná najmä cenám energií a celkovo energetike na Slovensku. Vybrali sme na overenie niekolko výrokov Igora Matovica (OLaNO-NOVA) a Karola Galeka (SaS) a tiež jeden výrok Jaroslava Pašku (SNS).