…na májovej schôdzi (v roku 2016, pozn.), predložili sme novelu zákona o regulácii, kde sme veľmi jasne povedali regulačná rada musí byť oddelená od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v dnešnej situácii, tak ako to funguje od roku 2012, je na čele Regulačného úradu a rady, tá istá osoba, to znamená ten, tá Rada, ako odvolací orgán nie je žiadnym spôsobom nezávislá.

Spomínaný návrh zákona bol prerokovaný na štvrtej schôdzi NR SR dňa 25. mája 2016, pričom sa v návrhu sa skutočne píše o tom, že člen Regulačnej rady nesmie byť členom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.26. novembra 2012 bol za predsedu ÚRSO vymenovaný Jozef Holjenčík, ktorý sa zároveň stal aj predsedom Rady. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý. 

29. apríla 2016 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh zákona poslancov NR SR Karola Galeka, Jany Kiššovej a Miroslava Ivana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.Návrh zákona bol zamietnutý v I. čítaní. Prítomných bolo 137 poslancov z celkových 150, za hlasovalo 59 poslancov, proti 9 a 69 poslancov sa zdržalo hlasovania. Najviac poslancov, ktorí hlasovali za novelu zákona, boli z klubov SaS, Oľano-Nova, ĽS Naše Slovensko a klub Sme rodina.
Novela zákona okrem iného zakotvovala zmeny týkajúce sa členstva v Rade, keď členom Rady nemal byť zamestnanec Úradu. 

Podľa platného a účinného znenia zákona o regulácii v sieťových odvetviach je však hlavným orgánom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je Regulačná rada, ktorá má päť členov a jedného podpredsedu. Medzi kompetencie Rady okrem iného patrí rozhodovanie v odvolacom konaní, výnimkou je rozhodovanie o pokute (§ 6, ods. 3, pís. d).

Ďalej zákon zakotvuje, že členom Rady síce nemôže byť zamestnanec Rady, ale uvedené neplatí pri predsedovi Rady (§ 7 ods. 4). Členov Rady menuje a odvoláva prezident SR. Teda možno povedať, že pri takomto právnom stave môžeme pochybovať o nezávislosti Rady. Avšak treba dodať, že zo zákona vyplýva, že nemusí nastať situácia, akú opisuje Galek, že jedna a tá istá osoba je na čele aj ÚRSO aj Rady. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Matovic a iní v RTVS

Relácia RTVS bola venovaná najmä cenám energií a celkovo energetike na Slovensku. Vybrali sme na overenie niekolko výrokov Igora Matovica (OLaNO-NOVA) a Karola Galeka (SaS) a tiež jeden výrok Jaroslava Pašku (SNS).