…Európska rada nemá legislatívnu právomoc

Európska rada síce určuje politický program a priority EÚ, ale neprijíma legislatívne akty. Často je zamieňaná s Radou Európskej únie (uvádzaná  skrátene aj ako "Rada"), ktorej úlohou je práve prijímanie právnych predpisov EÚ. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Európska rada (European council) je inštitúcia EÚ, ktorá určuje smerovanie EÚ a stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Jej členmi sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, predseda Európskej komisie a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Jej predsedom je Donald Tusk a sídlo má v Bruseli. 

Rada Európskej únie (Council of the European union) je inštitúcia EÚ, ktorá prijíma právne akty EÚ a koordinuje politiky EÚ. Členmi sú ministri krajín EÚ – príslušní vzhľadom na preberanú problematiku. V Rade EÚ vykonáva každý členský štát rotujúce predsedníctvo (na 6 mesiacov). Od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 je predsedníckou krajinou Slovenská republika. 

Výrok bol spomenutý v