Podľa posledných zverejnených štatistík žije v Žiline spolu približne 83 tisíc ľudí s trvalým pobytom. Približne 38 tisíc obyvateľov má nárok na bezplatnú prepravu MHD. Na základe toho, že počet obyvateľov, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu tvorí cca 46 % (2017), novšie údaje, ktoré nám poskytol Mestský úrad Žilina, a sú aktuálne ku dňu 26.10.2018 dokazujú  že nárok na bezplatnú prepravu MHD má 48,52 %  obyvateľov Žiliny. Výrok (na základe nízkej odchýlky od skutočného čísla) hodnotíme ako pravdivý.

Bezplatná doprava bola v Žiline prvýkrát zavedená v roku 2014 pre občanov nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste, následne v roku 2015 nárok na bezplatnú prepravu dostali občania od 62 do 69 rokov, ktorí však musia tiež spľňať podmienku nezadĺženosti voči mestu a musia vlastniť čipovú kartu DPMŽ. 

Od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov a od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov majú taktiež nárok na bezplatnú dopravu s rovnakými podmienkami ako občania od 62 do 69 rokov. Pre deti od šesť do 15 rokov bola následne koncom roka 2017 zrušená podmienka nezadĺženosti voči mestu. Podľa štatistík z roku 2016 všetky skupiny s nárokom na bezplatnú dopravu tvorí spolu približne 38 tisíc ľudí. (.pdf, s. 7)

Aktuálnejšie štatistiky nám poskytol Mestský úrad Žilina v nasledovnom vyjadrení:
"Bezplatná doprava z pohľadu nárokovosti:
Štruktúra počtu obyvateľov mesta Žilina podľa kategórii definovaných v Tarife MHD Žilina ku dňu 26.10.2018
:

Z obyvateľov mesta Žilina t. j. populácie mesta majú nárok na bezplatnú dopravu deti, tak ako v každom meste, aj všetci žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v meste.

Nárok na bezplatnú dopravu majú aj študenti a dôchodcovia s trvalým pobytom v meste, ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestu a dopravnému podnik.

Zároveň majú nárok na bezplatnú dopravu sprievodcovia ŤZP a cestujúci, ktorí sprevádzajú dieťa do 3 rokov (v kočíku, šatke, resp. iným spôsobom prepravujú dieťa). V tejto kategórii má nárok na bezplatnú dopravu cca. 2 000 obyvateľov mesta Žilina.

Spolu teda ide o 40 333 t.j. o 48,52% obyvateľov mesta – populácie mesta z celkového počtu 83 125 obyvateľov, ktorí majú nárok na bezplatnú dopravu v meste Žilina."

Výrok bol spomenutý v