… robia to tak menšie obce, mesto si vie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia upraviť tak, aby bola zľava pre tých, ktorí separujú

Podľa zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z.) je možné obcou prijať všobecné záväzné nariadenie, ktoré umožňuje uložiť zľavu na poplatkoch za komunálny odpad pre osoby ktoré sa podieľajú na separovaní odpadu. Ako príklad možno uviesť obec Smižany či obec Koseca. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Smižany: "Strategickým zámerom v oblasti nakladania s odpadmi je primäť pôvodcov odpadu o jeho čo najekologickejšie zhodnotenie. Preto v ďalšej etape na komunálnej úrovni pripravuje obec také postupy, ktoré nasmerujú pôvodcov biologického odpadu k jeho zhodnocovaniu priamo v domácich kompostoviskách. Bude sa jednať o osvetu - poskytovanie informácií o zhotovení a postupe prác pri prevádzkovaní domácich kompostovísk, o kontrolu domácností, ktoré likvidujú bioodpad v kompostoviskách, a následná zľava na poplatku za vývoz komunálneho odpadu v ďalších rokoch. Aj týmto spôsobom chce obec zabrániť vzniku nelegálnych skládoch odpadu akéhokoľvek druhu ako aj jeho "zhodnoteniu" na brehoch potoka alebo priamo v ňom.."
Koseca: "Dávame Vám do pozornosti, že aj naďalej platí v našej obci možnosť znížiť si výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre jedného člena domácnosti.

Takúto zľavu si môžete uplatniť v prípade, ak je Vaša domácnosť aktívne zapojená do triedenia odpadu a kompostuje biologicky rozložiteľný odpad." (Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 38/2009)

Výrok bol spomenutý v