My, ako politici, vrátane mňa ako prezidentky republiky, ja som to uviedla aj v tej správe, mám prístup iba k obmedzeným informáciám, ja nemám prístup do spisu ( SIS o vyšetrovaní NAKA-y, pozn.).

Prezidentka - ani polici vo všeobecnosti - nemá právo nahliadať do vyšetrovacích spisov - iba ak by rozhodovala o udelení milosti. Tvrdenie Zuzany Čaputovej hodnotíme ako pravdivé. 

Zoznam osôb, ktoré môžu nahliadať do vyšetrovacieho spisu, vymenúva § 69 ods. 1 Trestného poriadku. Okrem pracovníkov polície, prokuratúry a súdov sú to zúčastnené strany a ich obhajcovia, mediačný či probačný úradník. Prezidentka SR a ani predstaviteľ inej volenej funkcie medzi nimi nie je.

Prezidentka má právo žiadať informácie od Slovenskej informačnej služby, ktorá však trestnú činnosť nevyšetruje. Informácie o trestnej činnosti má SIS poskytovať polícii.

V jednom špecifickom prípade však prezidentka právo požiadať orgány činné v trestnom konaní o poskytnutie spisu. Ide o jej ústavnú právomoc udeľovať milosti a amnestie. Podľa uznesenia Ústavného súdu z roku 1997 môže prezident v súvislosti s konaním o udelení milosti požiadať OČTK o súčinnosť (s.5).

Môže ísť napríklad o bližšie oboznámenie sa s obsahom vyšetrovacieho alebo trestného spisu žiadateľa o udelenie milosti priamo v sídle orgánu činného v trestnom konaní, zapožičanie vyšetrovacieho alebo trestného spisu žiadateľa o udelenie milosti, prípadne aj o iné formy súčinnosti, ktoré prezident republiky v konkrétnom prípade považuje za vhodné, potrebné alebo účelné.”

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v podobnom duchu vyjadrila aj v správe o stave republiky 28. septembra 2021: „Ani ako prezidentka republiky nemám, a je to tak správne, žiadne informácie o konkrétnych vyšetrovaniach, okrem tých, ktoré sú mediálne dostupné.”

Výrok bol spomenutý v

, Marek Makara

Prezidentka Čaputová o stave republiky

„Sú tam vymýšľané klamstvá," povedala Zuzana Čaputová 3. októbra 2021 o očkovaní.  V RTVS vysvetľovala, kto tieto klamstvá podľa nej šíri a prečo si myslí, že sme zranená krajina.