…ja, keď niečo chcem spraviť, napr. podať návrh na disciplinárne konanie na hocikoho zo sudcov, nemôžem vychádzať, že ja som sa to dočítal v tlači. Ja to musím dokázať. Disciplinárne konanie je riadne súdne konanie, že na jednej strane vystupuje ako navrhovateľ, ministerstvo, na druhej strane s obhajcami je tamten.

Disciplinárne konanie je podobné súdnemu konaniu, no nedá sa s istotou povedať, že informácie z tlače by nestačili na začatie a vedenie disciplinárneho stíhania. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa § 126 Zákona o sudcoch a prísediacich je disciplinárne konanie konaním pred senátom za prítomnosti obhajcu a navrhovateľa, ktorým môže byť aj minister. V senátoch sedia väčšinou - ale nie len - sudcovia.

Podľa dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského je disciplinárne konanie „správnoprávne konanie”, no „dá (sa) pripodobniť súdnemu konaniu.”

120 odsek 5 Zákona o sudcoch hovorí, že návrh na začatie disciplinárneho konania musí o.i. obsahovať „meno a priezvisko sudcu, proti ktorému návrh smeruje, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, a »označenie« dôkazov, o ktoré sa návrh opiera.”

120 odsek 6 tohto zákona hovorí, že „opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, musí s ohľadom na konkrétne okolnosti obsahovať uvedenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, spôsobeného následku, prípadne uvedenie iných skutočností, a to tak, aby skutok bol dostatočne konkretizovaný…”

Navrhovateľ musí dôkazy pre svoje tvrdenia »označiť« najneskôr na ústnom pojednávaní.

Navyše, podľa § 123 Zákona o sudcoch môže predseda alebo člen senátu zistiť (...) potrebné ďalšie skutočnosti a dôkazy, ktoré v návrhu nie sú uvedené, a ak ide o listiny alebo iné veci, »zadovážiť« ich na vykonanie dôkazu”, ak to obsah návrhu na disciplinárne konanie vyžaduje. 

Okrem toho, predseda senátu na ústnom pojednávaní vykonáva potrebné dôkazy”. 

Nedá sa teda s istotou povedať, či by informácie z „tlače” stačili, alebo nestačili na začatie a vedenie disciplinárneho konania - a teda, či z nich Gábor Gál nemôže pri podaní disciplinárneho návrhu vychádzať.

Hovorkyňa ministra Zuzana Drobová pre Demagóg.SK uviedla, že „zmyslom podania návrhu nemá byť iba samotné podanie tohto návrhu (teda podať ho iba preto, aby bol podaný), ale reálne vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti.”

Podľa Drobovej, „ak by bol disciplinárny návrh postavený iba na dôkaze, ktorým by bol novinový článok (v tomto prípade článok, v ktorom bola uvedená časť komunikácie cez Threemu, ktorá doposiaľ nebola verifikovaná orgánmi činnými v trestnom konaní), bol by minister vystavený riziku, že v disciplinárnom konaní nepreukáže spáchanie disciplinárneho previnenia.”

Keď Gábor Gál neskôr podával na Moniku Jankovskú disciplinárne stíhanie za klamlivé výroky o návšteve advokáta Radomíra Bžána, odvolával sa na informácie, ktoré zazneli v tlači. 

Podľa Drobovej však tento návrh „nie je postavený iba na základe novinového článku ale na základe objektívne preukázateľnej skutočnosti." Tú podľa nej potvrdil Radomír Bžán, keď sa vyjadril, že Jankovská u neho bola na káve. 

Drobová tvrdí, že okrem novinového článku Gál ako dôkaz navrhuje aj vypočutie samotného Bžána. 

Návrhy ďalších dôkazov (než novinových článkov) by však bolo možné žiadať aj pri prípadnom disciplinárnom návrhu k Threeme. Podľa zákona ich pri tzv. predbežnom šetrení môže (nechať) zadovážiť aj samotný senát. Navyše, Drobová sama hovorí o „riziku”, že by sa previnenie (pri konaní vychádzajúcom z novinových správ) nepreukázalo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Výrok bol spomenutý v

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský

Gábor Gál u Braňa Závodského

Minister spravodlivosti Gábor Gál vysvetľoval 4. októbra 2019 u Braňa Závodského, ako rezort reaguje na údajnú komunikáciu Moniky Jankovskej s Mariánom Kočnerom.