Je pravdou, že Bielorusko podpísalo bilaterálne dohody o voľnom obchode s niekoľkými ázijskými krajinami, avšak nie so všetkými. Režim slobodného obchodu Bielorusko v súčasnosti uplatňuje s Azerbajdžanom, Arménskom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Kazachstanom, Moldavskom, Ruskom, Gruzínskom, Uzbekistanom a Turkmenistanom. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Režim voľného obchodu je jednou z najúčinnejších foriem medzinárodnej hospodárskej integrácie, pričom umožňuje zrušenie colných sadzieb a množstvových obmedzení v dvojstrannom obchode, okrem špecifických výrobkov.

Bielorusko je súčasťou dvoch ázijských integračných celkov, vďaka ktorým uplatňuje režim slobodného obchodu. Jedným z nich je Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), v rámci ktorého bola 18. októbra 2011 podpísaná dohoda SNŠ, ktorú prijali Arménsko, Bielorusko, Kirgizsko, Kazachstan, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan a Ukrajina. V súlade s dohodou sa režim voľného obchodu vzťahuje aj na obchod s Gruzínskom.

Druhým integračným celkom, ktorého súčasťou je Bielorusko, je Eurázijská hospodárska únia (EAEU), ktorá funguje od roku 2015 a bola podpísaná prezidentmi Ruskej federácie, Kazachstanu a Bieloruska. Neskôr do EAEU pristúpili aj Arménsko a Kirgizsko. V rámci EAEU sa poskytuje okrem slobody pohybu tovaru aj slobodný pohyb služieb, kapitálu a práce, ako aj koordinovaná, koherentná a spoločná politika v kľúčových odvetviach hospodárstva. Keďže EAEU je zároveň aj colnou úniou, Bielorusko v rámci obchodu s nečlenskými krajinami uplatňuje colné sadzby stanovené spoločným colným sadzobníkom.

EAEU taktiež podpísala s viacerými krajinami samostatné dohody o voľnom obchode. Medzi takéto krajiny patrí Vietnam či Čína. Podľa Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska v súčasnosti štáty EAEU rokujú o uzavretí dohody o voľnom obchode s Izraelom, Vietnamom, Singapurom, Iránom, Egyptom a Novým Zélandom.

Zdroj: Silk Road Briefing

Výrok bol spomenutý v