…skúste si pozrieť jednu jedinú smernicu Európskej únie, tam na prvých 17 stranách sú len nejaké úvodné.

Na základe niekoľkých náhodne vybraných smerníc EÚ nie je možné konštatovať, že by prvých 17 strán každej smernice tvorili tie úvodné. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Napríklad Smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty obsahuje v slovenskom preklade 8 úvodných strán (.pdf), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (.pdf) obsahuje 6 a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (.pdf) obsahuje iba 3 úvodné strany.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Jozef Hajko

Postavenie Slovenska v Európskej únii

26. mája 2019, deň po voľbách do Európskeho parlamentu, sa v relácii O 5 minút 12 diskutovalo o budúcnosti Európskej únie a postavení Slovenska v nej. Pozvanie do relácie prijali Jana Kiššová, Miroslav Beblavý, Ľubomír Petrák a Ábel Ravasz.