Prezident má kompetenciu dojednávať medzinárodné zmluvy a táto kompetencia bola v roku 2001 prenesená na ministerstvo zahraničných vecí. Prezident má samozrejme kontrasignovať tieto medzinárodné zmluvy, vyberá vedúcich zastupiteľských úradov, teda diplomatov, chodí na summity NATO, čiže chodí na medzinárodné stretnutia, na štátne návštevy a tam všade robí zahraničnú politiku…

V čl. 102 odsek 1 Ústavy SR je uvedené, že prezident zastupuje Slovenskú republiku navonok, kontrasignuje medzinárodné zmluvy a prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií.  Prezident sa časti svojich právomoci skutočne vzdal zákonom 250/2001 Z.z., ktorý prenáša právomoc dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy na vládu SR. Takisto podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy zabezpečuje ministerstvo zahraničných vecí “koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv” (§ 14). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zákonom 250/2001 Z.z preniesol prezident právomoc dojednávania medzinárodných zmlúv:


Prenášam


a) prípravu a prerokúvanie návrhov medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, na vládu Slovenskej republiky,


b) dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, a vo vzťahu k nim aj ich schvaľovanie a oprávnenie vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom, prijatím, schválením, prístupom alebo iným dohodnutým spôsobom, na vládu Slovenskej republiky,


c) so súhlasom vlády Slovenskej republiky dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré nepresahujú rámec pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy ustanovený zákonom, a vo vzťahu k nim aj oprávnenie vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom alebo iným dohodnutým spôsobom, na člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

Mistrík pravdivo uvádza, že prezident sa  zúčastňuje summitov NATO , chodí na  medzinárodné stretnutia a štátne návštevy kde, vykonáva zahraničnú politiku. Túto informáciu potvrdzuje aj vyhlásenie prezidenta , predsedu Národnej rady a predsedu vlády k EÚ a NATO.

Z čl. 102 Ústavy SR vyberáme funkcie prezidenta, ktoré súvisia so zahraničnou politikou.


(1) Prezident


a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,


c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,


k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,


l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Čaputová a Mistrík v Na telo

V relácii Na telo 24. februára boli hosťami kandidáti na post prezidenta Zuzana Čaputová a Robert Mistrík. Diskutovali o vývoji preferencií jednotlivých kandidátov, o právomociach prezidenta a svojich programových prioritách.