Od 2013 ich podporujeme nielen teda vybavením techniky, podporujeme ich aj paušálnymi náhradami ich výdavkov každoročne. Minulý rok sme im dotovali opravu hasičských staníc v sume 30 miliónov eur.

Je pravda, že Ministerstvo vnútra SR každoročne finančne podporuje dobrovoľné hasičské zbory a to prostredníctvom paušálnej aj pohyblivej zložky podpory. V roku 2018 však rezort na výstavbu a opravu hasičských staníc a zbrojníc uvoľnil iba 15,8 milióna eur, nie 30 miliónov, ako tvrdí Saková. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V súlade s § 3a zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky z 29. januára 2014 s účinnosťou od 1. apríla 2014 sa obciam každoročne poskytujú finančné prostriedky, ktoré slúžia na podporu dobrovoľných hasičských zborov. Táto podpora je určená právnym predpisom Ministerstva vnútra a skladá sa z paušálnej a pohyblivej zložky. „Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného predpisu. Pohyblivá zložka závisí od uskutočnených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, pričom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné látky.“

Podľa § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách sa dobrovoľný hasičský zbor zaraďuje do jednej z piatich kategórií podľa nebezpečenstva katastrálneho územia obce: A1, A, B, C, D (zbor, ktorý nepožiada o zaradenie do kategórie). Od určenej kategórie sa podľa § 4b odvíja každoročná paušálna finančná podpora nasledovne:
a) 7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
b) 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
c) 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
d) 1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.

V roku 2017 sa novelou zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozšírili oblasti, na ktoré je možné poskytnúť dotácie na podporu ochrany pred požiarmi. Tie sa podľa v súčasnosti § 2 písm. cposkytujú na:
"1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky.
"
V roku 2018 prostredníctvom výzvy č. VI P HaZZ (.rtf) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra poskytlo finančné dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc a zbrojníc v objeme 15 795 900 eur Na výzvu zareagovalo celkovo 794 žiadateľov. Zákonné podmienky splnilo (.pdf) 668 hasičských zborov, ktorým boli prerozdelené dotácie vo výške od 5 000 po 30 000 eur. Odosielanie dotácií na účty obcí sa však oneskorilo – problém nastal v nedostatku finančných prostriedkov, no podľa Sakovej sa zdroje našli v rozpočte ministerstva vnútra.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Ministerka vnútra na TA3

Ministerka vnútra Denisa Saková v relácii V politike rozprávala najmä o mimoriadnych situáciách, ktoré boli na viacerych miestach Slovenska vyhlásené v súvislosti so snehovou kalamitou.